Főoldal » Hírek » Családi veszekedés során súlyosan bántalmazta rokonait egy testvérpár - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy test­vér­pár ellen, akik közös ita­lo­zást köve­tő­en kony­ha­kés­sel és pusz­ta kéz­zel bán­tal­maz­ták családtagjaikat.

A vád­lot­tak - egy nő és egy férfi - test­vé­rek. Mind­ket­ten élet­tár­suk­kal együtt Baga­mér­ban, ugyan­ab­ban a csa­lá­di ház­ban élnek. A szom­szé­dos ingat­lan a nő élet­tár­sáé, az egyik sér­tet­té, ebben a ház­ban tar­tóz­kod­tak 2020. augusz­tus 28-án a vád­lot­tak és köze­li rokonaik.

Az este folya­mán mind­annyi­an alko­holt fogyasz­tot­tak, majd a késő esti órák­ban a nő és az élet­tár­sa között anya­gi prob­lé­mák miatt vita támadt. A sér­tett tovább foly­tat­ta az ita­lo­zást élet­tár­sá­nak test­vé­ré­vel, majd szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük, kimen­tek az udvar­ra, ahol a férfi meg­lök­te a sér­tet­tet, aki elesett, majd ezt köve­tő­en ököl­lel meg­ütöt­te az orrát.

A ház­ban lévők meg­hal­lot­ták a vesze­ke­dést és a nő fel­in­dult álla­pot­ban a kony­há­ban magá­hoz vett egy nagy kony­ha­kést, kiment az udvar­ra és a neki hát­tal álló élet­tár­sa hátát két­szer meg­szúr­ta. Ezt látva a sér­tett férfi test­vé­re kiment az udvar­ra, ezért az indu­la­tos nő  kés­sel rátá­madt. Az asszony hát­rál­ni kez­dett, azon­ban a hátá­ra esett, ekkor a nő a fel­ső­tes­té­re tér­de­pelt, és a kés­sel meg­vág­ta a sér­tett homlokát.

A sér­tett férfi a férfi elkö­ve­tő bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tört­ést, illet­ve zúzó­dá­sos és hám­hor­zso­lá­sos könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, míg a nő a sér­tett­nek a hátán nyolc napon belül gyó­gyu­ló szúrva-metszett sérü­lést oko­zott. Tekin­tet­tel azon­ban a sérült test­tá­jék­ra, az erő­be­ha­tás nagy­sá­gá­ra és a kés­sel tör­tént szú­rás­ra, fenn­állt a reá­lis esé­lye akár élet­ve­szé­lyes sérü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek is. A nő a sér­tett asszony­nak a kés­sel nyolc napon belül gyó­gyu­ló, a halán­ték­táj met­szett sérü­lé­sét okoz­ta, azon­ban figye­lem­mel a hasz­nált esz­köz jel­le­gé­re, az erő­be­ha­tás nagy­sá­gá­ra a női vád­lott szán­dé­ka súlyo­sabb, nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés oko­zá­sá­ra irányult.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Haj­dú­had­há­zi Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző nő ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, míg test­vé­re ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.

A főügyész­ség mind­két vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált kést a tör­vény­szék koboz­za el. A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re vonat­ko­zó­an is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lot­tak a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rik és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való jogukról.