Főoldal » Archív » Családi vita hevében kölcsönösen bántalmazták egymást, az egyik vádlott szúrt is

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tak ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Deb­re­ce­ni Törvényszékhez.

A vád sze­rint a vád­lot­tak mind­ket­ten Haj­dú­bö­ször­mény­ben élnek, az egyik vád­lott huza­mo­sabb ideje meg­sza­kí­tot­ta élet­tár­si kap­cso­la­tát a másik vád­lott test­vé­ré­vel, és egye­dül élt egy csa­lá­di ház­ban, ahova alkal­mi isme­rő­sö­ket is befo­ga­dott. A vád­lot­tak mind­ket­ten ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak, gyak­ran volt közöt­tük konf­lik­tus azért, ami­ért a vád­lott elhagy­ta a másik vád­lott húgát és közös gye­re­ke­i­ket, akik albér­let­ben kény­te­le­nek élni.

Mind­két vád­lott sze­szes italt fogyasz­tott 2017. május 26-án, a dél­utá­ni órák­ban, és erő­sen ittas álla­pot­ba kerül­tek. Az a vád­lott, aki­nek test­vé­rét a másik vád­lott elhagy­ta, meg­je­lent a másik vád­lott házá­nál, mivel a nála lakó közös isme­rő­sük köl­csön­adott részé­re egy DVD leját­szót, és azt akar­ta elvinni.

A vád sze­rint a vád­lot­tak a ház kony­há­já­ban talál­koz­tak, majd szó­vál­tás­ba keve­red­tek, ami­ért az egyik vád­lott elhagy­ta a másik vád­lott test­vé­rét. A vita hevé­ben a lány­test­vé­ré­nek elha­gyá­sát kifo­gá­so­ló vád­lott a már nála lévő DVD leját­szó­val meg akar­ta ütni a másik vád­lott fejét, majd ezután őt ököl­lel orrba vágta, amely miatt a másik vád­lott szem­öl­dö­ke fel­re­pedt. Ezt ész­lel­ve az ököl­lel ütő vád­lott kisza­ladt a ház­ból, haza­fe­lé indult, azon­ban miköz­ben a leját­szót a kerék­pár­já­ra helyez­te, egy erő­tel­jes szú­rást érzett a hátán.

Meg­for­dult és látta, hogy a másik vád­lott kezé­ben egy nagy­mé­re­tű kés van, és azzal ismé­tel­ten szúr­ni akar felé. Ekkor a meg­szúrt vád­lott jobb kezé­vel kiütöt­te a férfi kezé­ből a kést, miköz­ben az a tenye­rét elvágta.

Ezután az erő­sen ittas, meg­szúrt vád­lott a közel­ben lakó volt fele­sé­gé­hez ment, aki­nek elmond­ta a vele tör­tén­te­ket, azon­ban az orvo­si segít­ség­nyúj­tá­si szán­dé­kát eluta­sí­tot­ta, lefe­küdt alud­ni. Rövid idő eltel­té­vel rosszul lett, ezért volt fele­sé­ge men­tőt hívott hozzá, és érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A meg­ütött vád­lott a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló repesz­tett és zúzott sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, tekin­tet­tel azon­ban a sérült test­tá­jék­ra, az erő­be­ha­tás nagy­sá­gá­ra, az ütést adó vád­lott szán­dé­ka súlyo­sabb sérü­lés oko­zá­sá­ra irányult.

A meg­szúrt vád­lott­nak a másik vád­lott cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben a hát jobb olda­lán átha­to­ló szúrt sérü­lé­se kelet­ke­zett, amely a mell­üreg meg­nyí­lá­sá­val járt, emel­lett a jobb kéz met­szett sérü­lé­sét szen­ved­te el. A szúrt sérü­lés nyolc napon túl, míg a met­szett seb­zés nyolc napon beül gyó­gyu­ló volt.

A szúró vád­lott alap­pal szá­mol­ha­tott azzal, hogy volt sógo­rá­nak köz­vet­len élet­ve­szé­lyes vagy akár halá­los jel­le­gű szúrt sérü­lést is okoz­hat, azon­ban ittas álla­po­ta miatt, vala­mint az őt ért fizi­ká­lis sére­lem miat­ti bosszú érzé­se miatt a súlyo­sabb ered­mény bekö­vet­ke­zé­se iránt közöm­bös maradt.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a kés­sel szúró vád­lott ellen ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, míg a másik vád­lott ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban az ember­ölés kísér­le­té­vel vádolt vád­lott vonat­ko­zás­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés, míg a másik vád­lott ese­té­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.