Főoldal » Hírek » Családtagjaival terítette a kábítószert - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki élet­tár­sá­val és két lány­test­vé­ré­vel árul­ta a dro­got Szegeden.

A vád­irat sze­rint a férfi és tár­sai egy bűn­szer­ve­zet hoz­tak létre, ami 2021. janu­ár­ja és máju­sa között napi szin­ten érté­ke­sí­tett jel­lem­ző­en kris­tály néven ismert kábí­tó­szert Sze­ge­den. A nyo­mo­zás során fel­de­rí­tet­ték és eljá­rás alá von­ták a szer­ve­zet beszál­lí­tó­ját, több nagyobb és kisebb vásár­ló­ját, akik közül ket­ten tovább­ér­té­ke­sí­tet­ték a kábí­tó­szert. A szer­ve­zet tag­jai által ter­jesz­tett drog mennyi­sé­ge meg­ha­lad­ta a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát. A vád­lot­tak a kábí­tó­szer keres­ke­de­lem­ből befolyt pénzt autók­ba, ingat­la­nok­ba, állam­pa­pí­rok­ba, nye­re­mény­be­té­tek­be fek­tet­ték és jelen­tős mennyi­sé­gű kész­pénzt is tar­tot­tak maguknál.

A főügyész­ség 7 vád­lot­tat kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel vádol, akik közül öten a cse­lek­ményt bűn­szer­ve­zet­ben követ­ték el.

Az élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is fenye­ge­tett bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádolt, a vád­eme­lés­kor rész­ben letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.