Főoldal » Hírek » Csalárd módon sem tudott álláshoz jutni, majd megölte az anyját - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki halá­lo­san bán­tal­maz­ta a vele közös ház­tar­tás­ban élő édes­any­ját.

A Baranya-megyei tele­pü­lé­sen lakó 53 éves férfi 2019-ben hamis köz­ok­ira­tot készít­ve dok­to­ri címet jegyez­te­tett be magá­nak a köz­hi­te­les nyil­ván­tar­tás­ba azért, hogy orvo­si állás­hoz jus­son. Állás­in­ter­júi azon­ban nem vol­tak sike­re­sek, így édes­any­já­val élt, aki nyug­dí­já­ból tar­tot­ta el. Édes­any­já­val való viszo­nya feszült volt, sok volt köz­tük a vesze­ke­dés.

2019. augusz­tu­sá­ban a vád­lott és édes­any­ja között szó­vál­tás ala­kult ki, amely­nek során a férfi a sér­tett­re támadt, vég­tag­ja­it össze­kö­töz­te, több­ször meg­ütöt­te, illet­ve kés­sel meg­szúr­ta. Végül áldo­za­tát magá­ra hagy­va más­nap reg­gel a lakás­ból távo­zott. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az asszony éle­tét vesz­tet­te.

A fér­fit az első­fo­kú bíró­ság a 2022. feb­ru­ár­já­ban hozott íté­le­té­vel külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben, közokirat-hamisítás bűn­tet­té­ben, vala­mint – egy koráb­ban elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény okán – becsü­let­sér­tés vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra 25 év eltel­té­vel bocsát­ha­tó.

Az első­fo­kú íté­let ellen a véde­lem eny­hí­tés iránt fel­leb­be­zett. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt.

Az ügy másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la előtt foly­ta­tó­dik.