Főoldal » Hírek » Csalásból származó pénzt akart megszerezni - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség pénz­mo­sás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy letar­tóz­ta­tás­ban lévő nigé­ri­ai állam­pol­gár ellen, aki egy magyar­or­szá­gi bank­szám­lá­ra érke­zett, csa­lás­ból szár­ma­zó pénz­össze­get akart megszerezni.

A nigé­ri­ai állam­pol­gár­sá­gú vád­lott 2015. szep­tem­ber 16-án, magyar állam­pol­gár fele­sé­gé­vel magyar­or­szá­gi bank­szám­lát nyit­ta­tott, ezt köve­tő­en a bank­szám­la felett mind­vé­gig a vád­lott rendelkezett.

2015 októ­be­ré­ben isme­ret­len sze­mély Argen­tí­ná­ban egy argen­tin cég sérel­mé­re csa­lást való­sí­tott meg azzal, hogy a sér­tett által egy kínai cég­től vásá­rolt tex­til­ter­mé­kek 16.338.790 forint össze­gű vétel­árát a vád­lott fele­sé­ge által meg­adott bank­szám­lá­ra kérte átutal­ni. A sér­tett cég ennek meg­fe­le­lő­en átutal­ta a pénzt a magyar­or­szá­gi bank­szám­lá­ra, azon­ban a vád­lott fele­sé­gé­nek azt nem sike­rült fel­ven­nie a bank­szám­lá­ról, így a vád­lott sem tudta meg­sze­rez­ni azt.

A sér­tett kára a siker­te­len pénz­fel­vé­tel miatt megtérült.

A vád­lot­tat elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján Auszt­ri­á­ban sike­rült elfog­nia a nyo­mo­zó ható­ság­nak, majd őri­zet­be véte­lét köve­tő­en a Tata­bá­nyai Rend­őr­ka­pi­tány­ság Bűn­ügyi Osz­tá­lyá­nak nyo­mo­zói pénz­mo­sás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A főügyész­ség most emelt vádat az ügy­ben és a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki és uta­sít­sa őt ki Magyar­or­szág terü­le­té­ről. Az ügyész­ség ezen túl­me­nő­en indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát tart­sa fenn, tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben tovább­ra is fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszélye.