Főoldal » Hírek » Csalással feltöltött ajándékkártyáról vásárolt magának a bútorbolti eladó - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki jogo­sult­sá­gá­val vissza­él­ve vásá­rolt magá­nak bútort.

A vád sze­rint a férfi 2016 már­ci­u­sa és 2019 augusz­tu­sa között egy deb­re­ce­ni bútor­üz­let­ben dol­go­zott, ahol a vevő­szol­gá­la­ti teen­dő­ket is ellát­ta. Az áru­ház­ban aján­dék­kár­tyát is árul­tak, a kár­tyák­ra külön töl­töt­ték fel a pénz­össze­ge­ket akár aján­dék­ként, akár rek­la­má­ció utáni visszafizetésként.

Az elkö­ve­tő 2019. május 26. és augusz­tus 17. napja között össze­sen hét­szer fik­tív szer­ző­dé­se­ket írt, ame­lyek mögött valós vásár­lás nem volt, majd a szá­mí­tó­gé­pes rend­szer­ben a vissza­fi­ze­tés lát­sza­tát kel­tet­te úgy, hogy külön­bö­ző aján­dék­kár­tyák­ra össze­sen 1.600.000 forin­tot töl­tött fel. A férfi a fel­töl­tött kere­tek­ből közel 1.070.000 forint érték­ben vásá­rolt külön­fé­le búto­ro­kat az üzlet­ből, azon­ban a vásár­lá­sok más nevé­re szól­tak, de vala­mennyi bútort a saját ott­ho­ná­ba szál­lít­tat­ta ki.

A Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság a nyo­mo­zás során fel­tár­ta, hogy a férfi a fel­töl­tött aján­dék­kár­tyák fel­hasz­ná­lá­sá­val össze­sen 1.067.075 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, ami nem térült meg.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te, vala­mint foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.