Főoldal » Archív » Csalóval szemben emelt vádat az ügyészség

A  Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség nagyobb kárt okozó csa­lás  bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki beje­len­tett mun­ka­hellyel, illet­ve  rend­sze­res  jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, és jelen­tős össze­gű hitel­tar­to­zást hal­mo­zott fel.

A vád­lott 2016. novem­ber végén épít­ke­zé­si vál­lal­ko­zó isme­rő­sé­vel meg­ál­la­po­dott abban, hogy kül­föl­di mun­ka­vég­zés­re mun­ka­vál­la­ló­kat keres.

Elha­tá­roz­ta, hogy az álta­la kül­föld­re szál­lí­tott dol­go­zók maj­da­ni mun­ka­bé­rét eltu­laj­do­nít­ja. A férfi ezután meg­ál­la­po­dott a bri­gá­dot veze­tő tata­bá­nyai lakos sér­tet­tel a kül­föl­di mun­ka­vég­zés­ben, majd vele és továb­bi négy sze­méllyel együtt kiutaz­tak kül­föld­re. A mun­ka­vál­la­lók az elvég­zett mun­ká­ért 764.319 forint­nak meg­fe­le­lő mun­ka­bér­re tart­hat­tak igényt.

Az elkö­ve­tő 2016. decem­ber 10. nap­ján a bri­gád kifi­ze­té­sé­nek cél­já­ból 3.400 sváj­ci fran­kot vett át az épí­té­si vál­lal­ko­zó meg­bí­zott­já­tól, az össze­get azon­ban nem fize­tett ki a bri­gád veze­tő­jé­nek, azt a mun­ka­vál­la­lók előtt leta­gad­ta azt állít­va, hogy a mun­kát a meg­bí­zó később Magyar­or­szá­gon fogja kifi­zet­ni. Az elkö­ve­tő az így átvett össze­get eltu­laj­do­ní­tot­ta, azt felélte.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az ügy­ben a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lá­son fog íté­le­tet hozni.