Főoldal » Hírek » Csavarhúzóval akarta hasba szúrni élettársát - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 64 éves férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, aki egy vitát köve­tő­en az élet­tár­sát egy 20 cm-es csa­var­hú­zó­val meg­pró­bál­ta hasba szúrni. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2000. évtől kez­dő­dő­en élet­tár­si közös­ség­ben élt a sér­tet­tel a bor­so­di tele­pü­lé­sen lévő lakó­há­zuk­ban. 2021. már­ci­us végén, este, a férfi meg­kér­dez­te az élet­tár­sát, hogy mi a véle­mé­nye az álta­la a spájz­ban lera­kott járó­la­pok­ról. Azon­ban a vála­szon annyi­ra fel­dü­hö­dött, hogy meg­ra­gad­ta a nőt, majd ököl­lel állon ütöt­te. Ezután magá­hoz vett egy 20 cm hosszú­sá­gú csa­var­hú­zót, és meg­pró­bál­ta hasba szúr­ni, azon­ban a nő az esz­közt kicsa­var­ta a kezéből.

Amennyi­ben a vád­lott meg­szúr­ja a sér­tet­tet, a has­üreg meg­nyí­lá­sá­val járó 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés kiala­kul­ha­tott volna, ez a sér­tett véde­ke­zé­se miatt nem követ­ke­zett be.

A sér­tett el akar­ta hagy­ni a lakást, a vád­lott viszont beszo­rí­tot­ta a mel­lék­he­lyi­ség­be, mire a nő egy gázspray-vel szem­be fújta. A férfi erre elen­ged­te, de meg­aka­dá­lyoz­ta, hogy kimen­jen a lakás­ból, a sér­tett­nek végül is sike­rült kinyit­ni az ajtót, és kiju­tott az udvar­ra.  Az elkö­ve­tő utá­na­ment, lefog­ta a kar­ja­it, így szo­rí­tot­ta, vissza akar­ta vinni a házba, eköz­ben a nő rálé­pett a víz­óra­ak­na fed­lap­já­ra, az elmoz­dult, és ami­kor a sér­tett eltol­ta magá­tól a vád­lot­tat, a férfi az egyen­sú­lyát vesz­tet­te és bele­esett az akná­ba. A sér­tett kisza­ladt az utcá­ra, és a mun­ka­he­lyé­re ment, ott töl­töt­te az éjsza­kát, majd elköl­tö­zött az ingatlanból.

A vád­lott a sza­kí­tást nem tudta fel­dol­goz­ni, ezért már­ci­us végé­től május végé­ig volt élet­tár­sá­nak a kap­cso­lat vissza­ál­lí­tá­sa érde­ké­ben inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon 842 db üze­ne­tet kül­dött, ezzel zaklatva.

A sér­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.