Főoldal » Archív » Csecsemő kora óta bántalmazta a kisfiát az apa Esztergomban

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te, és sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki rend­sze­re­sen verte a kis­fi­át, míg a nevelt gyer­me­két megfenyegette.

A vád­lott és a nő élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek Esz­ter­gom­ban. 2012-ben szü­le­tett meg közös gyer­me­kük, akit a nő előző kap­cso­la­tá­ból szár­ma­zó három másik gyer­mek­kel együtt neveltek.

Az apá­nak már a kis­gyer­mek meg­szü­le­té­se­kor sem volt türel­me a sér­tett neve­lé­sé­hez, zavar­ta a cse­cse­mő sírá­sa, ami miatt néhány hóna­pos korá­tól kezd­ve rend­sze­res testi fenyí­tést alkal­ma­zott, mivel elvei sze­rint „a gye­re­ket verve jó nevel­ni”. A vád­lott a kis­ba­bát rend­sze­re­sen meg­ráz­ta, a pelen­kán keresz­tül a fene­két ütöt­te, álló hely­zet­ből az ágyra dobta. Ami­kor a gyer­mek járni kez­dett, a vád­lott rend­sze­re­sen a nya­ká­ra csa­pott. A férfi egy­szer olyan erő­vel ütöt­te meg a sér­tett arcát, hogy a gyer­mek szája vér­zett. Az apa az óvó­nők­nek is kifej­tet­te, hogy ha nem bír­nak a gyer­mek­kel, nyu­god­tan ver­jék meg, mert a kis­fiú csak hisztizik.

Ami­kor estén­ként a férfi haza­ért, a sér­tett álta­lá­ban elbújt, mivel annyi­ra félt az apjá­tól. Az édes­anya min­dig a gyer­mek védel­mé­re kelt, és több­ször elhagy­ta a pár­ját a kis­fi­ú­val szem­ben tanú­sí­tott maga­tar­tá­sa miatt.

Az apa a szü­lői köte­les­sé­gét súlyo­san meg­szeg­te, ami­kor a sér­tet­tet rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta, ami­nek követ­kez­té­ben a gyer­mek pszi­ché­sen és érzel­mi­leg súlyo­san sérült.

A férfi és a leg­idő­sebb nevelt gyer­me­ke között az évek során feszült viszony ala­kult ki. A fiú 2018. janu­ár 17. nap­ján, a lakás kony­há­já­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett a fér­fi­val, aki  ekkor meg­fe­nye­get­te, majd a nad­rág­ja zse­bé­ből elő­vett egy kést, amit a nevelt fia felé tar­tott. A vád­lott pár nap­pal később meg­is­mé­tel­te a koráb­bi fenye­ge­té­sét, mivel a nevelt fia meg­aka­dá­lyoz­ta abban, hogy a kis­fi­út fenyí­té­si cél­zat­tal a tuso­ló­ban víz­zel lelocsolja.

A vád­lot­tal szem­ben a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel egy évtől hét évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is kiszab­ha­tó.  Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.