Főoldal » Hírek » Csongrádon és környékén árulták a kábítószert - rendőrségi videóval - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a csong­rá­di házas­pár­ral és továb­bi 6 sze­méllyel szem­ben, akik „kris­tály” fan­tá­zia nevű anyag­gal keres­ked­tek. Tet­tü­kért akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést is kaphatnak.

A vád­irat sze­rint a házas­pár 2019-től kez­dő­dő­en két éven keresz­tül - koráb­ban új pszi­cho­ak­tív anyag­nak, majd 2021-től kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő - „kris­tály” fan­tá­zia nevű anya­got sze­rez­tek be és ter­jesz­tet­tek. A keres­ke­dés során jel­lem­ző­en a házuk­ban szol­gál­ták ki a vevő­ket, de elő­for­dult, hogy gya­lo­go­san vagy kerék­pár­ral vál­lal­tak kiszál­lí­tást. A házas­pár­nak a kábí­tó­szer beszer­zé­sé­ben, szál­lí­tá­sá­ban segít­sé­get nyúj­tott szö­kés­ben lévő fiuk, továb­bá két tár­suk is.

A főügyész­ség vádol­ja azt a fér­fit és a kábí­tó­szer beszer­zés­ben neki segít­sé­get nyúj­tó tár­sát is, akik a csong­rá­di házas­pár­tól vásá­rolt anya­got egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi isko­la mel­let érté­ke­sí­tet­ték. A főügyész­ség vádol­ja továb­bá azt a nap­köz­ben fes­tő­ként dol­go­zó szen­te­si fér­fit és élet­tár­sát is, akik­től a csong­rá­di házas­pár a kábí­tó­szert beszerezte.

A főügyész­ég 4 vád­lot­tat élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is fenye­ge­tett minő­sí­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tett elkö­ve­té­sé­vel, továb­bi két-két vád­lot­tat okta­tá­si intéz­mény köz­vet­len kör­nye­ze­té­ben keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tett elkö­ve­té­sé­vel, illet­ve kábítószer-kereskedelemhez nyúj­tott bűn­se­géd­ség­gel vádol. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.