Főoldal » Hírek » Csontot tört a körzeti megbízott - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a kör­ze­ti meg­bí­zott rend­őr­rel szem­ben, aki az őrzé­sé­ben lévő fér­fi­ba belerúgott,

A kato­nai bün­te­tő­el­já­rás­ban a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2023. már­ci­u­sá­ban emelt vádat egy Pest vár­me­gyei kör­ze­ti meg­bí­zott rend­őr ellen, hiva­ta­li eljá­rás­ban elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa 2023. ápri­lis 28. nap­ján kihir­de­tett íté­le­té­vel a rend­őr zász­lóst bűnös­nek mond­ta ki a vád sze­rin­ti erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek­ben, ame­lyért őt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 800.000 forint pénz­bün­te­tés­re és 2 év fize­té­si foko­zat­ban vára­ko­zá­si idő meg­hosszab­bí­tá­sa kato­nai mel­lék­bün­te­tés­re ítélte.

A tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a rend­őr zász­lós 2022 júni­u­sá­ban Veres­egy­há­zán intéz­ke­dett egy 72 éves fér­fi­val, aki nem vonult be bör­tön behí­vó­ja sze­rint, így elfo­ga­tó­pa­rancs volt elle­ne érvény­ben. Miu­tán őt elő­ál­lí­tot­ta a Gödöl­lői Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra, az őrzé­sé­ben lévő fér­fi­ba bele­rú­gott, aki­nek jobb láb­szár­ka­pocs csont­ja eltörött.

Az íté­let ellen az ügyész a vád­lott ter­hé­re vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ért fel­leb­be­zett. A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, mert a bűn­ül­dö­ző ható­ság tag­ja­ként olyan bűn­tet­te­ket való­sí­tott meg a vád­lott, amely­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa szol­gá­la­ti köte­le­zett­sé­ge lett volna.

A fel­lebb­vi­te­li ügyé­szi indít­vány kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la Kato­nai Taná­csá­nál azt is, hogy a tör­vénnyel eddig össze­üt­kö­zés­be nem került rend­őr zász­lóst elő­ze­te­sen men­te­sít­se a bün­te­tett elő­élet­hez fűző­dő hát­rá­nyos jog­kö­vet­kez­mé­nyek alól, hogy a szol­gá­lat­ban meg­tart­ha­tó legyen.