Főoldal » Archív » Csoportos garázdaság egy győri sörözőben - videóval

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­tos garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt öt férfi ellen, akik 2016 szep­tem­be­ré­ben egy győri sörö­ző­ben egy­mást bán­tal­maz­ták, vala­mint a sörö­ző beren­de­zé­sé­ben is mint­egy 40.000 Ft kárt okoz­tak.

A sörö­ző­ben, az esti órák­ban az elkö­ve­tők egyik fele, két vád­lott tar­tóz­ko­dott, majd fél kilenc körül érke­zett meg ittas álla­pot­ban a másik elkö­ve­tői kör két tagja.

Utób­bi­ak közül az egyik vád­lott pro­vo­kál­ni kezd­te a másik tár­sa­ság egy tag­ját, a vál­lá­ra is rácsa­pott, aki ezért meg­lök­te a vele köte­ke­dő fér­fit, majd a két tár­sa­ság között dula­ko­dás, vere­ke­dés ala­kult ki. A vere­ke­dés­nek végül a boro­zó­ban tar­tóz­ko­dó egyik ven­dég vetett véget, aki lefog­ta, csi­tí­tot­ta isme­rő­se­it.

Ekkor a később érke­ző két sze­mély távo­zott, azon­ban egyi­kük rövi­de­sen újabb társ­sal tért vissza, és a négy férfi között ismét tett­le­ges­ség­re került sor. A köl­csö­nös bán­tal­ma­zást a koráb­ban már őket békí­tő ven­dég pró­bál­ta beszün­tet­ni, azon­ban az újon­nan érke­ző elkö­ve­tő őt úgy meg­ütöt­te, hogy a föld­re került és egy ideig ott is maradt.

Ekkor érke­zett vissza a hely­szín­re a konf­lik­tus leg­ele­jén köte­ke­dő férfi, és csat­la­ko­zott a vere­ke­dők­höz. 

Eköz­ben a konf­lik­tus kez­de­tén az álta­la pro­vo­kált, és első­ként ütő vád­lott a pin­ce­he­lyi­ség­be ment, és egy bár­szé­ket magá­hoz véve várta a továb­bi elkö­ve­tő­ket. A sörö­ző­be utóbb érke­ző tár­sa­ság mind­há­rom tagja - az ajtót kisza­kít­va - követ­te, azon­ban itt már csak szó­vál­tás­ra került sor, így ők el is men­tek a sörö­ző­ből. Távo­zá­suk során azon­ban a koráb­ban a föl­dön fekvő, őket békí­te­ni pró­bá­ló, azóta a tera­szon ülő ven­dé­get egyi­kük egy­szer, majd a kerí­té­sen átnyúl­va az utcá­ról még két­szer arcon ütöt­te.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­ket cso­por­tos garáz­da­ság bűn­tet­té­vel és – a sérü­lé­sek­től füg­gő­en – testi sér­té­si cse­lek­mé­nyek­kel vádol­ja.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.