Főoldal » Archív » Csoportosan raboltak ki fiatalkorúak egy 95 éves férfit - vádemelés - FOTÓKKAL

A fia­tal­ko­rú elkö­ve­tők és gyer­mek­ko­rú tár­suk a 95 éves fér­fi­tól az aznap fel­vett nyug­dí­ját vet­ték el erő­szak­kal.

A vád­irat sze­rint a két - elkö­ve­tés­kor 15, vala­mint 16 éves - fiú és har­ma­dik, gyer­mek­ko­rú tár­suk 2017. augusz­tus 11-én nap­pal, a VIII. kerü­let, Kál­vin tér­nél figyelt fel az idős, nehe­zen köz­le­ke­dő sér­tett­re, aki egy bevá­sár­ló tás­kát húzott.

Az elkö­ve­tők meg­be­szél­ték, hogy meg­szer­zik a sér­tett tás­ká­ját, ezért követ­ni kezd­ték a 95 éves fér­fit, aki köz­ben bement az egyik köze­li lakó­ház­ba. Későb­bi táma­dói ide is követ­ték őt, mind­hár­man bemen­tek a lép­cső­ház­ba, ahol az egyi­kük fel­aján­lot­ta a sér­tett­nek, hogy segít vinni a tás­ká­ját. A sér­tett a segít­sé­get eluta­sí­tot­ta, majd fel­ment a máso­dik eme­let­re és ott - mivel nem akar­ta, hogy a fia­ta­lok meg­tud­ják, hogy pon­to­san melyik lakás­ban lakik – leült a folyosón.

A fia­tal­ko­rú vád­lot­tak leül­tek mellé, majd az egyi­kük benyúlt a férfi zakó­já­ba, ami­ért ő kia­bál­ni kez­dett, ezért az egyik elkö­ve­tő, hogy a han­gos­ko­dást meg­aka­dá­lyoz­za, a sér­tett szá­já­ba nyúlt és azt kife­szí­tet­te. Eköz­ben tár­sai átku­tat­ták a sér­tett zse­be­it, és onnan kivet­ték az idős férfi aznap fel­vett nyug­dí­ját tar­tal­ma­zó borítékot.

Mivel a sér­tett meg­pró­bált ellen­áll­ni és kapá­ló­zott, lefog­ták a lába­it, majd a bevá­sár­ló tás­ká­ját is átku­tat­ták, ahon­nan némi apró­pénzt vet­tek ki, majd mind­hár­man elfutottak.

A sér­tett érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket, akik mind­há­rom elkö­ve­tőt rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták és elfogták.

A két fia­tal­ko­rút a Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Gyermek- és Fia­tal­ko­rú­ak Bűn­ügye­i­nek Rész­le­ge cso­por­to­san, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős kora miatt kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratban.

Har­ma­dik tár­suk­kal szem­ben a kerü­le­ti ügyész­ség a nyo­mo­zást – gyer­mek­kor, mint bün­tet­he­tő­sé­get kizá­ró ok miatt – megszüntette.

Az ügy kap­csán a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által koráb­ban köz­zé­tett fotók az aláb­bi lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/zsaru-magazin/visszaadtak-a-nyugdijat