Főoldal » Hírek » Szexuális cselekményekre kényszerítette unokáját - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 59 éves férfi ellen sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­te miatt, aki a fia nevelt lányá­ra a szülő és neve­lő­szü­lő távol­lé­té­ben 12 éves korá­tól 14 éves korá­ig rend­sze­re­sen vigyá­zott, amely alkal­ma­kat arra hasz­nál­ta fel, hogy sérel­mé­re sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végzett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. évtől kez­dő­dő­en egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen közös ingat­lan­ban élt a fiá­val, annak élet­tár­sá­val, azok három közös gyer­me­ké­vel, vala­mint a fia nevelt lányával.

A szü­lők távol­lé­te­ik során több­ször rábíz­ták a kis­ko­rú gyer­me­kek fel­ügye­le­tét. A vád­lott és a fia nevelt lánya között nagy­szü­lő és unoka kap­cso­lat ala­kult ki amel­lett, hogy nem vér­sze­rin­ti rokonok.

2019. évtől a nevelt lány gyer­mek 12 éves korá­tól egé­szen 14 éves korá­ig ter­je­dő idő­szak­ban az ilyen gyer­mek­fel­ügye­le­tek alkal­má­val a vád­lott rend­sze­re­sen ún. „hét­fo­gá­sos” játé­kot ját­szott a sér­tet­tel, amely során intim test­ré­sze­it meg­érin­tet­te, vala­mint több­ször sze­xu­á­lis tar­tal­mú uta­lá­so­kat tett, közöl­ve, hogy miket sze­ret­ne vele csi­nál­ni. Ami­kor a sér­tett für­dött, rend­sze­re­sen lesel­ke­dett, és öltöz­kö­dés köz­ben a sérel­mé­re sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket vég­zett, ille­tő­leg végez­te­tett vele.

A vád­lott annak érde­ké­ben, hogy a cse­lek­mé­nye­it a sér­tett ne mond­ja el a csa­lád­nak, külön­bö­ző édes­sé­ge­ket vásá­rolt szá­má­ra. A sér­tett azon­ban egy alka­lom­mal a barát­nő­jé­nek fel­fed­te a tör­té­né­se­ket, így azok édes­any­ja tudo­má­sá­ra jutottak.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott azzal, hogy nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra, továb­bá indít­vá­nyoz­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól való eltil­tá­sát, vala­mint vég­le­ges hatá­lyú eltil­tá­sát bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély gon­do­zá­sát, neve­lé­sét, gyógy­ke­ze­lé­sét végezné.