Főoldal » Hírek » Darknetes pedofil fórumot üzemeltetett a bűnszervezet - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye - rendőrségi videókkal

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt annak a bűn­szer­ve­zet­nek a tag­ja­i­val szem­ben, amely egy több réte­gű tit­ko­sí­tott háló­za­ton keresz­tül gyer­mek­por­nog­ráf tar­tal­mak meg­osz­tá­sá­ra lét­re­ho­zott fóru­mot működ­te­tett. A fel­hasz­ná­lók gyer­me­kek sze­xu­á­lis kizsák­má­nyo­lá­sá­val kap­cso­la­tos, súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő fel­vé­te­le­ket osz­tot­tak meg egy­más között. Az ügy 6 vád­lott­ja közül az ügyész­ség töb­be­ket sze­xu­á­lis erő­szak­kal is vádol.

A vád­irat sze­rint a bűn­szer­ve­zet veze­tő­je, egy 47 éves férfi, 2018-ban a dark­ne­ten egy olyan nem­zet­kö­zi pedo­fil fóru­mot hozott létre, amely­nek fel­hasz­ná­lói ano­nim módon, tit­ko­sí­tott kom­mu­ni­ká­ció kere­té­ben tet­tek hoz­zá­fér­he­tő­vé, illet­ve osz­tot­tak meg gyer­mek­por­nog­ráf tar­tal­ma­kat. A férfi a laká­sán lévő szer­ver­ről üze­mel­tet­te a pedo­fil chat oldalt, amely­nek több ezer hazai és kül­föl­di fel­hasz­ná­ló­ja, illet­ve napi szin­ten több száz láto­ga­tó­ja volt. A férfi az oldal kiala­kí­tá­sán, működ­te­té­sén, fej­lesz­té­sén és tech­ni­kai kar­ban­tar­tá­sán túl, mode­rál­ta a beszél­ge­té­se­ket, a fel­hasz­ná­ló­kat külön­fé­le jogo­sult­sá­gok­kal ruház­ta fel, vagy éppen kitil­tot­ta őket a fórum­ról, és mind­emel­lett rend­sze­re­sen, nagy mennyi­ség­ben tett közzé gyer­mek­por­nog­ráf tar­tal­ma­kat.

Az ügy többi vád­lott­ja külön­bö­ző fel­hasz­ná­ló­né­ven rend­sze­res láto­ga­tó­ja és fel­hasz­ná­ló­ja volt az oldal­nak, és azon pri­vát üze­ne­tek for­má­já­ban, vagy a köz­pon­ti chat ablak­ban – ez utób­bi eset­ben több száz fel­hasz­ná­ló szá­má­ra - rend­sze­re­sen tet­tek hoz­zá­fér­he­tő­vé gyer­me­kek­ről készült por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket.

A vád­lot­tak elfo­gá­sa­kor a nyo­mo­zók szá­mos infor­ma­ti­kai, illet­ve adat­hor­do­zó esz­közt, vala­mint a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­nek laká­sán a chat oldalt üze­mel­te­tő szer­vert is lefog­lal­ták, amely­nek leál­lí­tá­sá­val az oldal elér­he­tet­len­né vált. A nyo­mo­zók a vád­lot­tak­tól lefog­lalt esz­kö­zö­kön több tíz­ezer gyer­mek­por­nog­ráf fel­vé­telt talál­tak.

A vád sze­rint továb­bá a vád­lot­tak közül négyen, 12 év alat­ti gyer­me­kek­kel sze­xu­á­lis cse­lek­ményt is végez­tek, így az egyik férfi a saját kis­gyer­me­ke, egy másik a nevelt lánya, míg a har­ma­dik a fél­test­vé­re sérel­mé­re köve­tett el rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis abú­zust, amely­nek fel­vé­te­le­it meg­osz­tot­ták mások­kal a fóru­mon.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség az ügy­ben bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia - több eset­ben minő­sí­tett - bűn­tet­te, továb­bá 4 vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban 12. élet­évé­vét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyoz, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­nek kizá­rá­sá­val, továb­bá vég­le­ges hatá­lyú eltil­tást min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, amely révén az elkö­ve­tők kis­ko­rú­ak­kal kap­cso­lat­ba kerül­het­nek.

 A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda ügy­ben kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mé­nyei, vide­ók­kal, az aláb­bi lin­ke­ken elér­he­tők:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/darknetes-pedofil-forumot-szamoltak-fel-a#1

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-darknetes-pedofil-forumot-uzemeltetokkel-szemben