Főoldal » Hírek » Rendezvények » Deák Ferenc-díjat kapott Dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes

A Deák Ferenc-díj Tes­tü­let szer­ve­zé­sé­ben 2017. novem­ber 15-én a Magyar Ügy­vé­di Kama­ra klub­ter­mé­ben ünne­pé­lye­sen átad­ták a jogá­szi hiva­tás­ren­dek kép­vi­se­lői a Deák Ferenc-díjakat.

A díj­át­adó ünnep­sé­get dr. Báná­ti János a Magyar Jogász Egy­let alel­nö­ke­ként nyi­tot­ta meg, majd dr. Kintzly Péter a kúria elnö­ké­nek sze­mé­lyi tit­ká­ra ismer­tet­te a Deák Ferenc-díj ala­pí­tó okiratát.

A díja­kat átadták:

Dr. Sulyok Tamás az Alkot­mány­bí­ró­ság elnö­ke és

Dr. Darák Péter a Kúria elnöke

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész

Dr. Har­ma­thy Atti­la az MTA Jog­tu­do­má­nyi Bizott­sá­gá­nak elnöke

Dr. Szép Tibor a Magyar Köz­igaz­ga­tá­si Tár­sa­ság elnö­ké­nek kép­vi­se­le­té­ben dr. Tóth János a Magyar Köz­igaz­ga­tá­si Tár­sa­ság Pest Megyei Tago­za­tá­nak elnöke

Dr. Báná­ti János a Magyar Ügy­vé­di Kama­ra elnöke

Dr. Tóth Ádám a Magyar Orszá­gos Köz­jegy­zői Kama­ra elnöke

A díja­zot­ta­kat dr. Kintzly Péter méltatta.

A díja­kat kapták: 

Dr. Len­ko­vics Bar­na­bás az Alkot­mány­bí­ró­ság koráb­bi elnöke

Dr. Belo­vics Ervin leg­főbb ügyész helyettes

Dr. Vékás Lajos egye­te­mi tanár, akadémikus

Dr. Kiss Pál cím­ze­tes főjegyző 

Dr. Cso­mós Tamás ügyvéd

Dr. Mán­do­ki Ist­ván közjegyző

Az ünnep­ség végén dr. Rata­tics Zsu­zsan­na a Deák Ferenc-díj Tes­tü­let tit­ká­ra meg­kö­szön­te az ado­má­nyo­zók köz­re­mű­kö­dé­sét és köszön­töt­te a díjazottakat.