Főoldal » Hírek » Díler élettársakkal szemben emelt vádat a Fővárosi Főügyészség – rendőrségi videóval és fotókkal

A fia­tal pár kizá­ró­lag a közös drog­biz­ni­szük miatt bérelt ki egy újli­pót­vá­ro­si lakást, ahol tárol­ták, hígí­tot­ták, töm­bö­sí­tet­ték, cso­ma­gol­ták, majd érté­ke­sí­tet­ték a dro­got. Elfo­gá­suk­kor össze­sen csak­nem 28 kilo­gramm kábí­tó­szert fog­lal­tak le a nyomozók.

A vád­irat sze­rint a 35 éves férfi és egy évvel idő­sebb élet­tár­sa, 2019. feb­ru­ár­tól a 2020. októ­ber­ben tör­tént elfo­gá­su­kig, külön­bö­ző kábí­tó­sze­rek­kel - mari­hu­á­ná­val, amfe­ta­min­nal, koka­in­nal és MDMA-val - keres­ked­tek Buda­pes­ten. Meg­él­he­té­sü­ket ebben az idő­szak­ban a kábítószer-kereskedelemből szár­ma­zó bevé­tel­ből fedezték.

A vád­lot­tak 2019. év végén bérbe vet­tek egy XIII. kerü­le­ti lakást, ahol a kábí­tó­sze­re­ket tárol­ták, hígí­tot­ták, a folyé­kony hal­maz­ál­la­po­tú amfe­ta­mint szi­lárd hal­maz­ál­la­po­tú­vá ala­kí­tot­ták, majd ezután a kábí­tó­sze­re­ket cso­ma­gol­ták és értékesítették.

A nyo­mo­zók a díle­re­ket 2020. októ­ber 8-án fog­ták el, majd a bérelt lakás­ban kuta­tást tar­tot­tak, amely­nek során mint­egy 24 kilo­gramm mari­hu­á­nát, por, illet­ve folyé­kony for­má­ban össze­sen 1 kilo­gramm amfe­ta­mint, továb­bá 100 darab, csak­nem 1,5 kilo­gramm MDMA-tartalmú tab­let­tát, és több mint 1 kilo­gramm koka­int talál­tak. A nyo­mo­zók az ingat­lan­ban a kábí­tó­sze­rek elő­ál­lí­tá­sá­hoz, ada­go­lá­sá­hoz és érté­ke­sí­té­sé­hez hasz­nált esz­kö­zö­ket – egye­bek mel­lett egy fóli­á­zó­gé­pet és egy prés­gé­pet is lefoglaltak.

Az elkö­ve­tők saját lak­ha­tá­suk cél­já­ból egy IV. kerü­le­ti ingat­lant is bérel­tek, ahol élet­vi­tel­sze­rű­en éltek. Az elfo­gá­suk nap­ján a nyo­mo­zók ebben az ingat­lan­ban is talál­tak kábítószereket.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a díle­re­ket jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, és mind­ket­tő­jük­kel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye és az ahhoz tar­to­zó videó az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/100-millios-drogfogas-a-fovarosban-kiloszamra