Főoldal » Hírek » Díszkarddal, féltékenységből bántalmazta élettársát egy férfi - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se és könnyű testi sér­tés miatt vádat emelt egy hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint fél­té­keny­ség­ből ütle­gel­te, hajá­nál fogva az udvar­ra rán­gat­ta, majd egy dísz­kard­dal több­ször fejbe vágta élettársát.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­fél­egy­há­zi férfi 4 nap­pal azelőtt, hogy egy koráb­bi ügyé­ben kisza­bott bün­te­té­sé­nek letöl­té­se érde­ké­ben bör­tön­be vonult volna, 2022. már­ci­us 24-én reg­gel laká­suk­ban fél­té­keny­ség­ből rátá­madt az élet­tár­sá­ra, akit előbb tenyér­rel arcon, majd ököl­lel fejen ütött. Ezután magá­hoz vett egy 36 cm pen­ge­hosszú­sá­gú, mind­két élén tompa, leke­re­kí­tett végű dísz­kar­dot és azzal a nő fejé­re súj­tott. A férfi ezután a hajá­nál fogva kirán­gat­ta a sér­tet­tet az udvar­ra, köz­ben több­ször meg­rúg­ta. Ami­kor a nőnek sike­rült az utcá­ra mene­kül­nie, a férfi utol­ér­te és a haját meg­ra­gad­va pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni, hogy a szom­szé­dok­tól segít­sé­get kér­jen. A vád­lott szo­rí­tá­sá­ból kisza­ba­dul­va a nő a ház falá­nak esett, ám a férfi ekkor ismét elkap­ta a haját és a kard lap­já­val fejbe vágta. A sér­tett a továb­bi bán­tal­ma­zás­tól csak a szom­szé­dok köz­be­lé­pé­sé­nek köszön­he­tő­en mene­kült meg.

Az élet­társ a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben test­szer­te 8 napon belül gyó­gyu­ló repesz­tett, hor­zso­lá­sos és zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a fér­fit sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, továb­bá könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A jelen­leg más ügy­ben jog­erős bör­tön­bün­te­té­sét töltő férfi ügyé­ben a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság hoz döntést.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.