Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Dobozi rablókat tartóztatott le a bíróság

A Békés Megyei Főügyész­ség társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 40 éves és egy 24 éves, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű dobo­zi férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik múlt hét pén­te­ken rab­lás­sal sze­rez­tek maguk­nak kábítószert.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a gya­nú­sí­tot­tak 2018. decem­ber 21-én 02 óra 20 perc körü­li idő­pont­ban – elő­ze­tes meg­be­szé­lé­sük sze­rint, rab­lá­si szán­dék­kal – a kerí­té­sen átmász­va bemen­tek a sér­tett Doboz, Dózsa utcai csa­lá­di házá­nak udva­rá­ra. A sér­tett ész­lel­ve a beto­la­ko­dó­kat han­go­san kia­bál­va pró­bál­ta meg kiza­var­ni őket házá­nak udva­rá­ról. A gya­nú­sí­tot­tak azon­ban nem távoz­tak, hanem bán­tal­maz­ni kezd­ték a fér­fit. Több alka­lom­mal meg­ütöt­ték a fejét, ille­tő­leg miu­tán a föld­re került, több alka­lom­mal fejbe is rúg­ták, miköz­ben tőle kábí­tó­szert, „füvet” köve­tel­tek. A gya­nú­sí­tot­tak a házba von­szol­ták a sér­tet­tet, ahol foly­tat­ták a bán­tal­ma­zá­sát és már nem csak kábí­tó­szert, de pénzt is köve­tel­tek tőle. A sér­tett a bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra átadott az elkö­ve­tők­nek egy nylon zacs­kó­ban kb. két marék­nyi zöld növé­nyi tör­me­lé­ket, mari­hu­á­nát. A gya­nú­sí­tot­tak végül meg­fe­nye­get­ték a sér­tet­tet, hogy ha elmond­ja vala­ki­nek a tör­tén­te­ket, akkor meg­ölik, majd távoz­tak, de a kábí­tó­sze­ren kívül maguk­kal vit­tek egy, a sér­tett tulaj­do­nát képe­ző, kb. 70.000.-Ft érté­kű elektro-akusztikus gitárt is.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló orrcsont-törést és a kopo­nya­bol­to­zat töré­sét, vala­mint a fején több­rend­be­li hám­sé­rü­lé­se­ket szenvedett.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt került sor, más­részt, mert ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel vagy a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val, meg­fé­lem­lí­té­sé­vel a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­nék, ille­tő­leg a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennállt.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elrendelte.