Főoldal » Hírek » Dohánybolti eladóval szemben volt erőszakos a nő - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A  garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, aki a vád sze­rint fél­té­keny­sé­ge miatt volt garáz­da az eladó­val szemben.

A vád­irat sze­rint az ittas nő 2021. ápri­lis 29-én 20 óra 30 perc­kor bement a tata­bá­nyai dohány­bolt­ba, és az eladót kér­dő­re vonta, hogy miért flör­töl a barát­já­val. Az elkö­ve­tő az eladó haját elkap­ta, rán­gat­ta, ily módon a bejá­rat felé, az üzlet elé húzta. A sér­tett nő meg­pró­bált a táma­dó­ja szo­rí­tá­sá­ból kisza­ba­dul­ni, aki a hajá­nál fogva tovább rán­gat­ta. Az eladó meg­fog­ta a nő kezét, aki ezt nehez­mé­nyez­te és arra kérte a sér­tet­tet, enged­je el a kezét, akkor ő is elen­ge­di a haját. Ami­kor az eladó a táma­dó kezét elen­ged­te, az ittas nő a haj­té­pés­sel fel­ha­gyott, azon­ban hir­te­len a közel­ben lévő sörét az eladó ruhá­za­tá­ra öntötte.

Az eladó vissza­ment az üzlet­be, ahová a táma­dó­ja is követ­te. Az elkö­ve­tő a sér­tett szi­dal­ma­zá­sá­val nem hagyott fel, eköz­ben a sér­tet­tet leköp­te, ezután távo­zott az üzlet­ből. Az elkö­ve­tő az üzlet bejá­ra­ti ajta­já­ba kint­ről erő­tel­je­sen belerúgott.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a  garáz­da nővel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.