Főoldal » Archív » Dohányzás miatt le kellett szállnia, ezért megszúrta a trolibusz vezetőjét – vádemelés - fotókkal

A vád­lott kés­sel sebe­sí­tet­te meg a sofőrt, mert égő ciga­ret­tá­ja miatt leszál­lí­tot­ta; a kerü­le­ti ügyész­ség vádat emelt a kése­lő ellen.

A vád­irat sze­rint az 51 éves férfi 2018. júli­us 21-én, a dél­utá­ni órák­ban ittas álla­pot­ban a 70-es tro­li­bu­szon uta­zott, és ciga­ret­tá­zott, ami­kor a XIV. kerü­let, Olof Palme sétány és Zichy utca keresz­te­ző­dé­sé­nél talál­ha­tó meg­ál­ló­nál a jármű veze­tő­je oda­ment hozzá és leszál­lás­ra szó­lí­tot­ta fel.

A férfi leszállt a tro­li­busz­ról, azon­ban hir­te­len vissza­for­dult, egyik lábá­val fel­lé­pett a jár­mű­re, miköz­ben elő­vett egy bics­kát, amellyel meg­szúr­ta a tőle éppen távo­lo­dó sofőrt. A veze­tő rész­be kitért a szú­rás elől, azon­ban a karja így is könnyeb­ben sérült.

A BRFK XIV. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai a vád­lot­tat rövid időn belül elfogták.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a vád­lott ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett, köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságra.

A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel – tizen­egy év szabadságvesztés.

A hely­szí­nen készült fel­vé­te­lek az aláb­bi­ak­ban érhe­tők el: