Főoldal » Hírek » Dr. Frischmann Edgar nyugalmazott főügyészségi ügyész 100. születésnapja
100. szü­le­tés­nap­ja alkal­má­ból nagy sze­re­tet­tel köszön­töt­ték Dr. Frisch­mann Edgar nyu­gal­ma­zott főügyész­sé­gi ügyészt kol­lé­gái a Pest Megyei Főügyészségen.
 
Dr. Frisch­mann Edgart közel 70 éve, 1953-ban nevez­ték ki ügyész­nek a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség­re. 1995-ig tevé­keny­ke­dett ügyé­szi mun­ka­kör­ben köz­ér­dek­vé­del­mi terü­le­ten, majd ezután a szak­szer­ve­zet fel­ada­ta­it látta el.
 
Frisch­mann urat, aki­nek egye­dül­ál­ló a humo­ra és folya­ma­to­san jóked­vű, kol­lé­gái min­dig sze­re­tet­tel vár­ják vissza az irodájába.