Főoldal » Hírek » Legfőbb Ügyészség » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész és Tong Jianming, a Kínai Legfelsőbb Népi Ügyészség első legfőbb ügyész helyettese találkozójáról – fotókkal – a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész szep­tem­ber 27-én a hiva­ta­lá­ban fogad­ta Tong Jian­ming urat, a Kínai Leg­fel­sőbb Népi Ügyész­ség első leg­főbb ügyész helyettesét.

A meg­be­szé­lé­sen a leg­főbb ügyész bemu­tat­ta az ügyész­ség­nek a magyar jog­rend­szer­ben betöl­tött sze­re­pét, hatás­kö­re­it, alkot­má­nyos hely­ze­tét. Hang­sú­lyoz­ta a külön­bö­ző nem­zet­kö­zi szer­ve­ze­tek­kel foly­ta­tott, vala­mint a két­ol­da­lú együtt­mű­kö­dés fontosságát.

A felek tár­gyal­tak a magyar és a kínai ügyész­sé­gi kap­cso­la­tok továb­bi erő­sí­té­sé­nek lehe­tő­sé­ge­i­ről, ame­lyet mind­két fél fon­tos­nak tart.

Ennek kere­té­ben a két ország ügyész­sé­ge között 2015-ben kötött együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dás meg­újí­tá­sá­nak elő­ké­szí­té­se is a meg­be­szé­lés egyik köz­pon­ti eleme volt.

A kínai leg­főbb ügyész helyet­tes – a leg­főbb ügyé­szi talál­ko­zó mel­lett – az ügyé­szi szer­ve­zet tudo­má­nyos műhe­lyé­ben, Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet­ben, vala­mint a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­sé­gen is láto­ga­tást tett.