Főoldal » Hírek » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész év végi karácsonyi videóüzenete

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész év végi kará­cso­nyi vide­ó­üze­ne­té­ben köszön­te meg kol­lé­gá­i­nak az idei, vál­sá­gos évben vég­zett kivá­ló mun­ká­ját. A leg­főbb ügyész a jár­vány­hely­zet okoz­ta kihí­vá­sok­ról, az arra tett intéz­ke­dé­sek­ről, és a meg­újult ügyész­sé­gi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ról is beszélt.