Főoldal » Hírek » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész június 21-én a hivatalában fogadta Ivan Geshev bolgár legfőbb ügyészt

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész júni­us 21-én a hiva­ta­lá­ban fogad­ta Ivan Ges­hev bol­gár leg­főbb ügyészt.

Dr. Polt Péter a talál­ko­zón beszá­molt a bol­gár kol­lé­gá­já­nak az ered­mé­nyes bűn­ügyi és igaz­ság­ügyi fel­lé­pés nyo­mán folya­ma­to­san csök­ke­nő magyar­or­szá­gi bűnö­zés­ről – amely tavaly az elmúlt har­minc év leg­ked­ve­zőbb ada­tát mutat­ta -, vala­mint külön is a rassziz­mus, a gyű­lö­let­bűn­cse­lek­mé­nyek ked­ve­ző muta­tó­i­ról, ered­mé­nyes visszaszorításáról.

A magyar leg­főbb ügyész fel­hív­ta a figyel­met a kor­rup­ció fogal­má­nak elté­rő köz­na­pi és bün­te­tő­jo­gi értel­me­zé­sé­re, a kor­rup­ció érzé­ke­lés és az objek­tív ada­tok közöt­ti különb­ség­re, továb­bá arra, hogy a magyar ügyész­ség kiemel­ten keze­li a kor­rup­ció elle­ni fellépést.

A két leg­főbb ügyész egyet­ér­tett abban, hogy az Euró­pai Ügyész­ség a jelen­le­gi struk­tú­rá­ban - a nem­zet­kö­zi bűn­ügyi együtt­mű­kö­dés más, már eddig is jól műkö­dő for­má­i­hoz (mint pél­dá­ul az Euro­just) képest - haté­kony­sá­gi kér­dé­se­ket vet fel.

Dr. Polt Péter kiemel­te, hogy bár Magyar­or­szág nem csat­la­ko­zott az Euró­pai Ügyész­ség­hez, ugyan­ak­kor folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban áll vele. Ennek elő­se­gí­té­sé­re - a nem csat­la­ko­zott orszá­gok közül első­ként és eddig egye­dü­li­ként - 2021 ápri­li­sá­ban a magyar ügyész­ség együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dást kötött az Euró­pai Ügyészséggel.

Dr. Polt Péter és bol­gár kol­lé­gá­ja egyet­ér­tett abban is, hogy az ügyész­ség füg­get­len­sé­ge fon­tos sze­re­pet ját­szik a jog­ál­lam rendszerében.

A magyar és a bol­gár ügyész­ség közöt­ti kivá­ló mun­ka­kap­cso­la­tot 2018-ban Buda­pes­ten Együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dás­ban erő­sí­tet­te meg a magyar és bol­gár leg­főbb ügyész.