Főoldal » Hírek » Rendezvények » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész szlovéniai hivatalos útjáról - FOTÓKKAL

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész Drago Šketa szlo­vén leg­főbb ügyész meg­hí­vá­sá­ra 2018. októ­ber 1-3. között hiva­ta­los láto­ga­tást tett Szlovéniában.

A hiva­ta­los láto­ga­tás során Dr. Polt Péter – a szlo­vén kol­lé­gá­ja mel­lett – a Szlo­vén Leg­fel­sőbb Bíró­ság elnö­ké­vel, Dami­jan Flor­jančič úrral is találkozott.

A rész­ben vidé­ki hely­szí­nen is foly­ta­tott tár­gya­lá­sok során, a leg­főbb ügyé­szek a határ menti ügyész­sé­gek rend­sze­res egyez­te­té­sé­ről – köz­vet­len kap­cso­lat­tar­tás­ról, sze­mé­lyes tár­gya­lá­sok­ról és infor­má­ció­cse­ré­ről – álla­pod­tak meg.

Mind az ügyész­sé­gen, mind a Leg­fel­sőbb Bíró­sá­gon meg­tar­tott meg­be­szé­lé­se­ken szóba került a kiber­bű­nö­zés és az elekt­ro­ni­kus igaz­ság­szol­gál­ta­tás, az elekt­ro­ni­kus ügy­ke­ze­lé­si és ügy­fel­dol­go­zá­si rend­szer kérdései.

A szlo­vén fél állás­pont­ja sze­rint ez utób­bi kér­dés tekin­te­té­ben Szlo­vé­ni­á­ban – Magyar­or­szág­gal össze­ha­son­lít­va – még sok a tennivaló.