Főoldal » Hírek » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész videó üzenete az Ügyészség Napján

Vide­ó­üze­net­ben köszön­töt­te mun­ka­tár­sa­it Polt Péter leg­főbb ügyész az Ügyész­ség Napja alkal­má­ból. Immár hagyo­mánnyá vált, hogy a szer­ve­zet éle­té­ben fon­tos ese­mé­nyek alkal­má­val vide­ó­üze­ne­tet tesz közzé a leg­főbb ügyész. Júni­us 10-e az Ügyész­ség Napja, amellyel az 1871-ben e napon kihir­de­tett első ügyé­szi tör­vény­re emlé­ke­zünk.

Polt Péter köszö­ne­tét fejez­te ki kol­lé­gá­i­nak azért, hogy az elmúlt két évben érvé­nyes egész­ség­ügyi veszély­hely­zet elle­né­re is biz­to­sí­tot­ták a magyar jog­ál­lam egyik leg­fon­to­sabb intéz­mé­nyé­nek, az állam bün­te­tő­igé­nyét érvé­nye­sí­tő ügyész­ség­nek a folya­ma­tos műkö­dé­sét.

Sok szem­pont­ból sike­rült előnyt ková­csol­nunk a vál­ság­ból – hang­sú­lyoz­ta a leg­főbb ügyész. Hiszen nem csu­pán a műkö­dés biz­to­sí­tá­sá­ra futot­ta az erőnk­ből, hanem e rend­kí­vü­li hely­zet­ben olyan fej­lesz­té­se­ket is vég­re­haj­tot­tunk, ame­lyek béke­idő­ben hosszabb időt vet­tek volna igény­be – tette hozzá. Utalt az infor­ma­ti­kai fej­lesz­té­sek­re, a távo­li mun­ka­vég­zés fel­té­te­le­i­nek meg­te­rem­té­sé­re, a rugal­mas, de a jog­ál­la­mi kri­té­ri­u­mok­nak min­den­ben meg­fe­le­lő eljá­rás­jo­gi lehe­tő­sé­gek jobb kihasz­ná­lá­sá­ra.

Az ügyész­ség ered­mé­nyes mun­ká­ját bizo­nyít­ja, hogy 2021-ben a bíró­sá­gok a ter­hel­tek mint­egy 88 szá­za­lé­ka ese­té­ben az ügyész­ség indít­vá­nyá­val min­den­ben egye­ző dön­tést hoz­tak. Ha az álta­lá­nos bűn­ügyi ada­to­kat ele­mez­zük, azt lát­juk, hogy tavaly, az előző évhez képest 5 szá­za­lék­kal keve­sebb bűn­cse­lek­ményt regiszt­rál­tak Magyar­or­szá­gon, ami az elmúlt 30 év leg­ala­cso­nyabb, leg­ked­ve­zőbb adata.

Ha csak a bűn­ügyi sta­tisz­ti­kák­kal kel­le­ne fog­lal­koz­nunk, akkor azt hihet­nénk, a jár­vány után az élet vissza­tért a nor­má­lis kerék­vá­gás­ba. De saj­nos a rend­kí­vü­li ese­mé­nyek sora nem ért véget – hang­sú­lyoz­ta Polt Péter, utal­va a szom­szé­dos Ukraj­ná­ban zajló hábo­rú­ra, amely­nek követ­kez­mé­nyei egy­elő­re kiszá­mít­ha­tat­la­nok. Mind­ez meg­kö­ve­te­li, hogy kiemelt figyel­met for­dít­sunk a magyar állam­pol­gá­rok és a magyar állam biz­ton­sá­gá­ra, illet­ve az ország szu­ve­re­ni­tá­sát biz­to­sí­tó intéz­mény­rend­szer műkö­dé­sé­nek garan­tá­lá­sá­ra. Ezzel össze­füg­gés­ben jelen­tős sze­re­pe van az igaz­ság­szol­gál­ta­tá­si szer­vek­nek, így az ügyész­ség­nek is – hívta fel a figyel­met a leg­főbb ügyész. Polt Péter kiemel­te: a leg­fon­to­sabb, hogy a szer­ve­ze­tünk jel­mon­da­tá­hoz – Tör­vény és igaz­ság! – méltó módon foly­tas­suk a mun­kát, igye­kez­ve alkal­maz­kod­ni az újabb és újabb kihí­vá­sok­hoz.

A leg­főbb ügyész külön is gra­tu­lált az Ügyész­ség Napja alkal­má­ból elis­me­rés­ben része­sült kol­lé­gá­i­nak, vala­mint a Kozma Sán­dor tudo­má­nyos pályá­zat díja­zott­ja­i­nak.