Főoldal » Hírek » Legfőbb Ügyészség » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész videóüzenete az ügyészség 2022. évi tevékenységéről

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész benyúj­tot­ta az Ország­gyű­lés­nek az ügyé­szi szer­ve­zet tava­lyi mun­ká­já­ról szóló éves beszá­mo­ló­ját, mely­nek leg­fon­to­sabb meg­ál­la­pí­tá­sa­it vide­ó­üze­net­ben fog­lal­ta össze.

A leg­főbb ügyész elöl­já­ró­ban utalt rá, hogy az elmúlt esz­ten­dő­ben Magyar­or­szág Ügyész­sé­gé­nek szem­be kel­lett néz­nie a szom­széd­ban kirob­bant hábo­rú súlyos – első­sor­ban gaz­da­sá­gi – követ­kez­mé­nye­i­vel. Emel­lett kiemel­te, hogy a tech­no­ló­gi­ai, infor­ma­ti­kai és kom­mu­ni­ká­ci­ós fej­lő­dés lénye­gi hatás­sal van a bűnö­zés ala­ku­lá­sá­ra, így az igaz­ság­szol­gál­ta­tás­ra is. Ahhoz, hogy az ügyész­ség ered­mé­nye­sen tel­je­sít­se alkot­má­nyos fel­ada­tát, folya­ma­to­san alkal­maz­kod­ni kell a vál­to­zá­sok­hoz. A beszá­mo­ló adati azt mutat­ják, hogy ezt a fel­ada­tot sike­re­sen meg­ol­dot­ta a szer­ve­zet.

Dr. Polt Péter hang­sú­lyoz­ta, hogy 2022-ben a vád­ered­mé­nyes­ség tekin­te­té­ben az elmúlt tíz év leg­jobb ered­mé­nyét – 98,9 szá­za­lék – érte el a szer­ve­zet. Ennél is nagyobb jelen­tő­sé­ge van annak, hogy

a bíró­sá­gok a vád­lot­tak 87,4 szá­za­lé­kát érin­tő­en min­den tekin­tet­ben az ügyé­szi vád­dal egye­ző dön­tést hoz­tak.

Az ügyész­ség – az eljá­rást gyor­sí­tó tör­vé­nyi ren­del­ke­zé­sek­kel élve – 2022-ben a vád­eme­lé­sek 70,3 szá­za­lé­ká­ban bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra tett indít­ványt, és a bíró­ság ezen dön­té­sei a ter­hel­tek 83,4 %-a ese­té­ben jog­erő­re emel­ked­tek, tár­gya­lás tar­tá­sát a felek nem kér­ték. Mind­ez azt mutat­ja, hogy a jog­in­téz­mény a pan­dé­mia elmúl­tá­val is haté­kony esz­kö­ze az eljá­rás – jog­ál­la­mi elvek betar­tá­sá­val tör­té­nő – gyors befe­je­zé­sé­nek.

Az ügyész­ség indít­ványt tehet a jog­hát­rány konk­rét mér­té­ké­re akkor, ha a ter­helt a bűnös­sé­gét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. A sta­tisz­ti­kai ada­tok vál­to­zat­la­nul az ügyé­szi munka és a jog­in­téz­mény sike­rét iga­zol­ják, tavaly ugyan­is a bíró­ság több mint 10.000 ter­helt beis­me­rő val­lo­má­sát fogad­ta el, jelen­tő­sen lecsök­kent­ve a bün­te­tő­el­já­rás bíró­sá­gi sza­ka­szá­nak hosszát.

A beszá­mo­ló rög­zí­ti, hogy a regiszt­rált bűn­cse­lek­mé­nyek szá­má­nak vissza­esé­se meg­állt, 2022-ben az előző évhez képest 8,9 szá­za­lé­kos a növe­ke­dés. Az ügyész­ség tevé­keny­sé­ge szem­pont­já­ból annak lesz meg­ha­tá­ro­zó jelen­tő­sé­ge, hogy a ten­den­cia miként fog foly­ta­tód­ni, és a vál­to­zás alap­ve­tő­en mely bűn­cse­lek­mény­tí­pu­so­kat érin­ti majd tar­tó­san a jövő­ben.

Az elmúlt évben tovább emel­ke­dett az infor­má­ci­ós rend­szer vagy adat meg­sér­té­se meg­ne­ve­zé­sű bűn­cse­lek­mé­nyek száma, illet­ve a csa­lá­sok elkö­ve­té­sé­nek a módja egyre nagyobb arány­ban kap­cso­ló­dik az infor­ma­ti­kai esz­kö­zök­höz. A kör­nye­zet és ter­mé­szet elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek, illet­ve a pénz­mo­sá­sok köré­ben szin­tén foly­ta­tó­dott a koráb­ban tapasz­talt emel­ke­dés.

A leg­főbb ügyész külön kitért a kor­rup­ció kér­dés­kö­ré­re is, mellyel össze­füg­gés­ben utalt arra, hogy az ügyész­ség a bün­te­ten­dő maga­tar­tá­so­kat első­sor­ban azál­tal előzi meg, hogy a már meg­va­ló­sult bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­tő­i­nek a fele­lős­ség­re voná­sát szor­gal­maz­za.

A kez­de­mé­nye­zett bün­te­tő­el­já­rá­sok­ban rög­zí­tett kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek száma 2022-ben tovább növe­ke­dett, ennek fő ténye­ző­je tovább­ra is a gaz­da­sá­gi vesz­te­ge­té­sek szá­má­nak emel­ke­dé­se volt. A gaz­da­sá­gi kor­rup­ci­ós ügye­ken belül vál­to­zat­la­nul jelen­tős arányt kép­vi­sel az egész­ség­ügyi szek­tor. A hiva­ta­li kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek szá­má­nak növe­ke­dé­se nem tekint­he­tő szá­mot­te­vő­nek.

A bűn­ügyi sta­tisz­ti­kai ada­tok összes­sé­gé­ben azt mutat­ják, hogy Magyar­or­szág kor­rup­ci­ós hely­ze­te több éves átlag­ban viszony­lag állan­dó.

Az ügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi tevé­keny­sé­ge kap­csán a leg­főbb ügyész kiemel­te, hogy a kör­nye­zet­vé­de­lem tárgy­kö­rét érin­tő­en kiadott ügyé­szi intéz­ke­dé­sek száma 2022-ben – az előző évhez képest – több mint 90 szá­za­lék­kal emel­ke­dett.

Dr. Polt Péter az ügyész­ség nem­zet­kö­zi tevé­keny­sé­gét ille­tő­en is ered­mé­nyes esz­ten­dő­ről szá­molt be. A prog­ra­mok közül kiemel­ke­dett az Euró­pai Unió tag­ál­la­mai leg­fel­sőbb bíró­sá­gai mel­lett műkö­dő leg­főbb ügyé­szek Háló­za­tá­nak éves ülése, ame­lyet 2022 máju­sá­ban Auszt­ria Leg­főbb Ügyész­sé­ge ren­de­zett Bécs­ben.

Az elő­adást tartó Laura Cod­ru­ta Köve­si euró­pai főügyész a magyar ügyész­sé­get emlí­tet­te pozi­tív pél­da­ként az Euró­pai Ügyész­ség és a nem részes tag­ál­la­mok ügyész­sé­gei között kiala­kult mun­ka­kap­cso­la­tot érin­tő­en, kiemel­ve, hogy Magyar­or­szág min­den beér­ke­ző meg­ke­re­sést körül­te­kin­tő­en tel­je­sít.

A beszá­mo­ló ada­tai azt mutat­ják, hogy az ügyész­ség részé­ről mind a képes­ség, mind a szán­dék meg­van a jog­sza­bá­lyok­ban elő­írt fel­ada­tok szak­sze­rű és haté­kony tel­je­sí­té­sé­hez. A leg­főbb ügyész meg­kö­szön­te a kol­lé­gák elmúlt évben nyúj­tott ered­mé­nyes tevé­keny­sé­gét.

A 2022. évről szóló beszá­mo­lót itt érhe­ti el: https://ugyeszseg.hu/wp-content/uploads/2023/09/vegleges-beszamolo-alairassal.pdf