Főoldal » Hírek » Rendezvények » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész vietnámi hivatalos útjáról

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész Le Minh Tri viet­ná­mi leg­főbb ügyész meg­hí­vá­sá­ra 2018. szep­tem­ber 17-24. között hiva­ta­los láto­ga­tást tett Vietnámban. 

A magyar és a viet­ná­mi leg­főbb ügyész 2010. júni­us 29. nap­ján, Buda­pes­ten, két­ol­da­lú meg­ál­la­po­dást kötött – töb­bek között – a szak­mai tapasz­ta­la­tok meg­osz­tá­sá­ról, továb­bá arról is, hogy az együtt­mű­kö­dést kiter­jesz­tik az ügyé­szek bűn­ül­dö­zé­si isme­re­te­i­nek javí­tá­sát szol­gá­ló tovább­kép­zé­sek­re. A mos­ta­ni hiva­ta­los talál­ko­zás­ra a két­ol­da­lú meg­ál­la­po­dás bőví­té­sé­nek jegyé­ben került sor, ugyan­is a leg­főbb ügyé­szek a kép­zés terü­le­tén konk­ré­tabb, és szé­le­sebb körű együtt­mű­kö­dést sze­ret­né­nek folytatni.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyészt a hiva­ta­los útja során fogad­ta Nguyen Thi Kim Ngan asszony, a Nem­zet­gyű­lés elnö­ke, Nguyen Hoa Binh úr, a Leg­fel­sőbb Népi Bíró­ság elnö­ke, és Le Thanh Long igaz­ság­ügyi minisz­ter. A leg­főbb ügyész emel­lett tar­to­má­nyi főügyé­szek­kel is találkozott.

A viet­ná­mi leg­főbb ügyésszel foly­ta­tott szak­mai meg­be­szé­lés során Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész hang­sú­lyoz­ta, hogy a kap­cso­la­tok bőví­té­sé­nek egyik for­má­ja lehet a jogi vég­zett­ség­hez kap­cso­ló­dó poszt­gra­du­á­lis kép­zés, így meg­vi­tat­ták ennek gya­kor­la­ti meg­va­ló­sí­tá­sá­nak lehe­tő­sé­ge­it. Dr. Polt Péter javas­la­tot tett arra, hogy a keret­szer­ző­dést a felek egé­szít­sék ki egy konk­rét, az okta­tás­ra vonat­ko­zó megállapodással.

Az igaz­ság­ügyi minisz­ter­rel tör­tént egyez­te­tés során meg­vi­tat­ták a jogi sze­mé­lyek bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­nek magyar­or­szá­gi tapasz­ta­la­ta­it, vala­mint a bűn­cse­lek­mé­nyek elévü­lé­sé­nek szabályozását.

A főügyé­szek­kel tör­tént meg­be­szé­lé­se­ken szó esett a tar­to­má­nyok föld­raj­zi, tár­sa­dal­mi és turisz­ti­kai sajá­tos­sá­ga­i­ról, ame­lyek hatás­sal van­nak a bűn­cse­lek­mé­nyek ala­ku­lá­sá­ra. Az egyez­te­té­sek során Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész meg­osz­tot­ta a magyar tapasz­ta­la­to­kat a hatá­ron átnyú­ló bűn­cse­lek­mé­nyek­kel kap­cso­lat­ban. A felek meg­vi­tat­ták továb­bá a fel­de­rí­tés­sel, a fedett nyo­mo­zás­sal, az ember­csem­pé­szés­sel kap­cso­la­tos témákat.

A leg­főbb ügyész láto­ga­tást tett a Hanoi Egye­te­men, ahol a hall­ga­tók a jogi dip­lo­ma meg­szer­zé­sét köve­tő­en ügyész­nek jelent­kez­het­nek. Dr. Polt Péter tanács­ko­zott az egye­tem veze­té­sé­vel, majd elő­adást tar­tott a magyar ügyész­ség előtt álló hazai és nem­zet­kö­zi kihívásokról.