Főoldal » Hírek » Dr. Varga Zs. András ünnepi beszéde

Az idei Ügyész­ség Nap­ján tar­tott köz­pon­ti ren­dez­vé­nyen a meg­hí­vott elő­adó a Kúria elnö­ke, dr. Varga Zs. And­rás volt, aki ünne­pi beszé­dé­ben rövid tör­té­ne­ti kite­kin­tést tett a modern ügyész­ség­nek az igaz­ság­szol­gál­ta­tás rend­sze­ré­ben elfog­lalt helyé­ről, a bíró­ság­gal közös kap­cso­ló­dá­si pont­ja­i­ról és az eltérésekről.

Az elhang­zott beszé­det most megtekinthetik.