Főoldal » Hírek » Drifteléssel veszélyeztette a légi közlekedés biztonságát - videóval - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a bün­te­tő­el­já­rás fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­té­sé­ről hatá­ro­zott azzal a 34 éves gya­nú­sí­tot­tal szem­ben, aki autó­já­val a Gyön­gyös köze­li repü­lő­tér havas kifu­tó­pá­lyá­ját hasz­nál­ta spe­ci­á­lis csúszkálásra. 

A járá­si ügyész­ség hatá­ro­za­ta sze­rint a férfi 2021 telén autó­já­val elment a Gyöngyös-Pipishegyi Repü­lő­tér­re azért, hogy annak északi-, észak­nyu­ga­ti felén, a hóval borí­tott füves kifu­tó­pá­lyán a jár­mű­vel drift­el­jen, – vagy­is az autó­val folya­ma­to­san a kicsú­szás hatá­rán kanya­rog­jon – és erről fel­vé­telt készít­sen. A drift­elés során a jármű kere­kei a havas, ned­ves, fel­ázott talaj­ban hosszan­ti és kör­kö­rös benyo­mó­dá­so­kat hagy­tak, melyek a hó elol­va­dá­sa után lát­ha­tó­vá váltak.

A gya­nú­sí­tott­nak cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben a repü­lő­tér kifu­tó­pá­lyá­já­nak fel­szí­ne meg­sé­rült, amit ő is érzé­kelt. A férfi a cse­lek­mé­nyé­vel a fel- és leszál­ló jár­mű­vek köz­le­ke­dé­sét, ezen keresz­tül pedig a légi köz­le­ke­dés­ben részt vevők éle­tét, testi épsé­gét veszélyeztette.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a légi köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt indult eljá­rást egy év idő­tar­tam­ra fel­té­te­le­sen felfüggesztette.

Az ügyész­ség – a továb­bi fel­té­te­lek fenn­ál­lá­sa ese­tén – akkor dönt így, ha a bűn­cse­lek­mény jel­le­gé­re, az elkö­ve­tés mód­já­ra és a gya­nú­sí­tott sze­mé­lyé­re tekin­tet­tel a fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés­től a gya­nú­sí­tott maga­tar­tá­sá­nak ked­ve­ző vál­to­zá­sa vár­ha­tó. Ha fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés tar­ta­ma ered­mé­nye­sen telik el, a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben az eljá­rást az ügyész­ség megszünteti.

A cse­lek­ményt egy drón kame­rá­ja rögzítette.

https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/857615215509170