Főoldal » Archív » Droglabort lepleztek le Dunakeszin

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta két férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik a gyanú sze­rint Duna­ke­szin mint­egy 40 kg kábí­tó­szert állí­tot­tak elő.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a két férfi egy álta­luk Duna­ke­szin működ­te­tett labor­ban mint­egy 40 kg amfe­ta­mint állí­tott elő érté­ke­sí­té­si cél­lal, ame­lyet ennek érde­ké­ben kisebb pak­kok­ra oszt­va autó­ba rak­tak. A rend­őrök bra­vú­ros fel­de­rí­tést köve­tő­en éppen akkor csap­tak le rájuk 2020. feb­ru­ár 5-én, ami­kor a kipor­ci­ó­zott anyag­gal el akar­ták hagy­ni az ingatlant.

A két fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tot­ta meg a rendőrség.

A Pest Megyei Főügyész­ség kez­de­mé­nyez­te a letar­tóz­ta­tá­su­kat mivel tar­ta­ni lehet attól, hogy az elkö­ve­tők meg­szök­né­nek illet­ve, hogy tanú­kat befo­lyá­sol­ná­nak szabadlábon.