Főoldal » Hírek » Dühös nagymama bántalmazta az unokáját - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen az asszony ellen, aki bán­tal­maz­ta a kór­ház­ban fekvő uno­ká­ját.

A vád­irat sze­rint az 5 éves sér­tett 2021. szep­tem­ber 9. nap­já­tól kez­dő­dő­en gyógy­ke­ze­lés alatt állt az egyik deb­re­ce­ni kór­ház­ban.

2021. szep­tem­ber 12. nap­ján a kis­ko­rú gyer­mek mel­lett láto­ga­tó­ban volt az egész­ség­ügyi intéz­mény­ben a vád­lott, aki 19 óra körü­li idő­ben egy tele­fon­be­szél­ge­tés során fel­in­dult álla­pot­ba került. Ezt köve­tő­en vissza­ment a kór­te­rem­be, ahol a kis­ko­rú sér­tett vele beszél­get­ni kez­dett, azon­ban az asszony indu­la­to­san ráki­ál­tott, majd ezután két kéz­zel meg­fog­ta az ágy­ban fekvő gyer­mek fel­ső­tes­tét, magá­hoz húzta és bele­ha­ra­pott a bal arcá­ba.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a kis­ko­rú, véde­ke­zés­re kép­te­len sér­tett a bal arcán zúzó­dá­sos hara­pott, 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.