Főoldal » Hírek » Durva veréssé fajult az otthoni italozás - Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyész­ség azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik 2021 máju­sá­ban, ita­lo­zá­su­kat köve­tő­en olyan dur­ván bán­tal­maz­ták isme­rő­sü­ket az egyik bako­nyi falu­ban, hogy az élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. 

A vád­irat sze­rint a 43 éves vád­lott és két 26 éves társa az idő­sebb elkö­ve­tő laká­sá­ban együtt ita­lo­zott a sér­tet­tel, mely­nek során mind­annyi­an leit­ta­sod­tak. Este tizen­egy óra körül a 43 éves férfi szá­mon kérte a sér­tet­ten, hogy eltűn­tek a csir­kéi, mely­ből szó­vál­tás ala­kult ki ket­tő­jük között. Az indu­la­tos­sá vált elkö­ve­tő az ágyon ülő isme­rő­sé­hez lépett és több­ször ököl­lel arcon, mell­ka­son ütöt­te, majd a bán­tal­ma­zás­ba a két másik vád­lott is bekap­cso­ló­dott. A verés követ­kez­té­ben a férfi a föld­re került, ahol őt az idő­sebb elkö­ve­tő még több­ször test­szer­te meg­rúg­ta, majd az egyik tár­sá­val együtt a lába­i­nál fogva az elő­szo­bá­ból az udvar­ra, a bejá­ra­ti ajtó elé húzta. Har­ma­dik tár­suk ekkor szólt, hogy hagy­ják békén a sér­tet­tet és vigyék vissza a házba, majd a 43 éves vád­lott segít­sé­gé­vel vissza is húzta isme­rő­sü­ket az elő­szo­bá­ba, ahol egy ágyra fek­tet­ték és beta­kar­ták a férfit.

A sér­tett az éjsza­ka folya­mán fel­éb­redt és gya­lo­go­san haza­ment, a bán­tal­ma­zás során azon­ban szá­mos, köz­tük élet­ve­szé­lyes­nek minő­sü­lő sérü­lést is szen­ve­dett.  A férfi sérü­lé­sei az elkö­ve­tés mód­já­ra, inten­zi­tá­sá­ra figye­lem­mel olyan jel­le­gű­ek vol­tak, hogy a bán­tal­ma­zá­sa csak a véde­ke­zé­sé­nek és a sze­ren­csés vélet­len­nek köszön­he­tő­en nem járt súlyo­sabb következménnyel.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tők­kel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tá­su­kat indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy az elké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­sük ese­tén a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék a 43 éves vád­lot­tat tíz, míg fia­ta­labb tár­sa­it kilenc-kilenc év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, illet­ve egyi­kük­kel szem­ben egy fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­té­sé­nek utó­la­gos vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el.