Főoldal » Archív » Durván bántalmazta haragosát egy férfi a lőrinci kocsmában

A Heves Megyei Főügyész­ség vádat emelt a sér­tett­nek súlyos fej­sé­rü­lé­se­ket okozó, ittas elkö­ve­tő­vel szemben.

A vád­lott 2016. május 1-én dél­után Lőrin­ci­ben egy helyi ital­bolt­ban tar­tóz­ko­dott, ahová már itta­san tért be azt köve­tő­en, hogy a város­ban bak­nyu­lak cse­ré­jé­re kötött üzle­tet egy isme­rő­sé­vel. Az ital­bolt­ban fél négy körül meg­je­lent a sér­tett, a vád­lott régi hara­go­sa, aki­vel aznap már több­ször össze­ve­szett az utcán.

A két férfi között az ivó­ban az újabb szó­vál­tás odáig fajult, hogy ami­kor a sér­tett egy pohár bor­ral a kezé­ben oda­lé­pett a tera­szon ülő vád­lott­hoz, az hir­te­len fel­állt és ököl­lel állon ütöt­te a vele szem­ben állót. A sér­tett ettől elesett, majd fekve maradt a föl­dön, ahol táma­dó­ja  kisebb meg­sza­kí­tá­sok­kal per­ce­ken át nagy erő­vel ütöt­te és rúgta a fejét. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a férfi - komoly zúzó­dá­sok mel­lett - orr­csont törést, áll­csont törést, vala­mint több­szö­rös járom­csont törést szen­ve­dett, mely sérü­lé­sek kap­csán reá­li­san fenn­állt súlyo­sabb, akár kopo­nya­űri vér­zés­sel vagy agy­zú­zó­dás­sal járó élet­ve­szé­lyes sérü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek a veszé­lye is. Ezek elma­ra­dá­sa kizá­ró­lag a vélet­le­nen, és nem a táma­dó szán­dé­kán, vagy cse­lek­vő­sé­gén  múlott.

A vád­lott a bán­tal­ma­zás alatt nem csak a sér­tet­tet ille­tő­en volt agresszív, hanem fenye­ge­tő­en lépett fel az egyik ven­dég­gel és a pul­tos­nő­vel szem­ben is, akik meg­pró­bál­tak véget vetni a föl­dön fekvő ember durva bán­tal­ma­zá­sá­nak. A meg­vert férfi végül kór­ház­ba került, ahon­nan azon­ban a vizs­gá­la­tát köve­tő­en önké­nye­sen ott­ho­ná­ba távozott.

A főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a ter­hel­tet, aki­vel szem­ben - főbün­te­té­sül - vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratában.