Főoldal » Archív » Édesanyját és nővérét lopta meg - FOTÓKKAL

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki édes­any­já­tól és nővé­ré­től csak­nem 20 mil­lió forin­tot lopott el.

A bűn­ügy sér­tett­jei, egy ceg­lé­di asszony és a lánya az össze­spó­rolt pén­zü­ket a laká­suk­ban kiala­kí­tott rej­tek­he­lyen tar­tot­ták. Tudta ezt a nő fia, a bűn­ügy vád­lott­ja is. A férfi azt is tudta, hogy 2018 szep­tem­be­ré­ben éppen ennek a lakás­nak az eladá­sa foly­tán a rej­tek­he­lyen jelen­tős össze­gű pénz van. A vád­lott 2018. szep­tem­ber végén segí­tett az eladott lakás­ból kiköl­töz­ni a csa­lád­já­nak. Pako­lás köz­ben meg­ta­lál­ta a pénzt rejtő fém kazet­tát, és azt a benne lévő közel 20 mil­lió forint­tal ellopta.

A férfi a pénz egy részét elköl­töt­te, nagyobb részét pedig egy másik fém­do­boz­ba tette, majd azt annak a ház­nak a mel­lék­épü­le­té­ben, ahol lakott, a tég­lák közé dugta.

A nyo­mo­zás során a Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói hely­szí­ni kihall­ga­tást tar­tot­tak, ahol az elkö­ve­tő maga mutat­ta meg az elrej­tett pénzt a rend­őrök­nek. Az így meg­ta­lált pénz­ből a sér­tet­tek kára túl­nyo­mó­részt megtérült.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé a két rend­be­li lopás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott férfit.

A Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság 2018. novem­ber 9-én 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 5 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a vád­lot­tat, és elren­del­te a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét. A bíró­ság íté­le­te jogerős.