Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Egész évben buszozhatott volna az általa lopott jegyekkel - vádemelés - videóval

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki busz­je­gye­ket lopott egy pécsi trafikból.

A férfi 2018. augusz­tu­sá­ban két alka­lom­mal bement vásá­rol­ni egy pécsi dohány­bolt­ba. A férfi a vásár­lá­sa során kihasz­nál­ta, hogy a bolt­ban dol­go­zó alkal­ma­zott - azért, hogy őt kiszol­gál­ja - a pult­tól elfor­dul és ekkor a pénz­tár­gép mögé nyúl­va tás­ká­já­ba tett első alka­lom­mal 90 db, majd néhány nap­pal később továb­bi 89 db buszjegyet.

A busz­je­gyek érté­ke 62.000,- Ft volt.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nyét a biz­ton­sá­gi kame­ra rög­zí­tet­te, így ez alap­ján a fér­fit könnyen beazonosították.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a lopás vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.