Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Egészséget ígért a csaló „távgyógyító” - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a nő ellen, aki gyó­gyí­tó tevé­keny­ség lát­sza­tát kelt­ve csap­ta be a sér­tet­te­ket, a „táv­gyó­gyí­tás” mód­sze­ré­vel mil­li­ó­kat zsák­má­nyol­va tőlük.

A vád sze­rint a 41 éves, orvo­si vég­zett­ség­gel, ter­mé­szet­gyó­gyá­sza­ti és egész­ség­ügyi tevé­keny­ség vég­zé­sé­re vonat­ko­zó enge­déllyel nem ren­del­ke­ző vád­lott 2014 és 2020 között magát az inter­ne­tes web­ol­da­lán gyó­gyí­tó­ként hir­det­te. Az őt fel­ke­re­ső sér­tet­tek és hoz­zá­tar­to­zó­ik külön­bö­ző egész­ség­ügyi prob­lé­má­it gyó­gyí­tá­si tevé­keny­ség lát­sza­tát kelt­ve "kezel­te". Külön­fé­le beteg­sé­gek­kel - töb­bek közt szív­be­teg­ség, álmat­lan­ság, depresszió, daga­na­tos beteg­sé­gek, látás­prob­lé­mák, gerinc­fer­dü­lés - a gyó­gyu­lás remé­nyé­ben for­dul­tak a nőhöz, aki a keze­lé­se­kért előre kért pénzt. Egyes ese­tek­ben sze­mé­lyes talál­ko­zó során, leg­több­ször azon­ban „táv­gyó­gyí­tás” kere­té­ben, az inter­ne­ten, vide­ó­be­szél­ge­tés köz­ben végez­te el az álta­la szük­sé­ges­nek vélt „keze­lé­se­ket”.

A nő által vég­zett tevé­keny­ség és a mód­sze­re azon­ban orvo­si­lag meg­ala­po­zat­lan, a sér­tet­tek egyész­ség­ügyi prob­lé­mái a vád­lot­tól kapott keze­lé­sek hatá­sá­ra nem eny­hül­tek, azok nem hoz­ták el a kívánt eredményt.

A vád­lott „táv­gyó­gyí­tó­ként” 19 sér­tett­nek össze­sen több mint 14.000.000 forint kárt oko­zott, amely nem térült meg.

Az ügyész­ség a nő ellen csa­lás bűn­tet­te és – a laká­sán jogo­su­lat­la­nul kifej­tett orvo­si gya­kor­lat köré­be tar­to­zó tevé­keny­ség miatt – kuruzs­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat. Indít­vá­nyoz­ta, hogy a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság ítél­je őt vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és pénz­bün­te­tés­re, tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, ren­del­jen el a vagyon­el­kob­zást és a gyó­gyí­tó tevé­keny­ség rek­lá­mo­zá­sá­ra hasz­nált web­ol­dal tel­jes tar­tal­má­nak hoz­zá­fér­he­tet­len­né téte­lét. A nőnek elíté­lé­se ese­tén az eljá­rás során kelet­ke­zett mint­egy 370.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get is visel­nie kell. Az ügyész­ség a vád­lott beis­me­ré­se ese­té­re 2 év bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett mér­té­kes indít­ványt a vádiratban.