Főoldal » Archív » Egészségügyi dolgozókat fenyegetett a vádlott

Köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki fenye­ge­té­se­i­vel kór­há­zi dol­go­zók mun­ká­já­ba avat­ko­zott, és uta­sí­tá­sa­i­nak tel­je­sí­té­sé­re kény­sze­rí­tet­te őket.

A vád­irat sze­rint a 47 éves elkö­ve­tő édes­ap­ját 2017 szep­tem­be­ré­től 2019 feb­ru­ár­já­ig kezel­ték az egyik Veszp­rém megyei kór­ház­ban, ahova a férfi rend­sze­re­sen bejárt láto­gat­ni, ám annak sza­bá­lya­it nem tar­tot­ta magá­ra érvé­nyes­nek. 2018 feb­ru­ár­já­tól erő­sza­kos, durva fel­lé­pé­sé­vel, kirú­ga­tás­sal fenye­ge­tőz­ve rend­sze­re­sen bele­avat­ko­zott a nővé­rek mun­ká­já­ba, miköz­ben elvár­ta és kikény­sze­rí­tet­te, hogy édes­ap­ja ápo­lá­sá­ra a többi beteg­hez képest és akár a káruk­ra, arány­ta­la­nul több időt for­dít­sa­nak. A nővé­rek abban a tudat­ban, hogy befo­lyá­sos ember­ről van szó, tar­tot­tak az elkövetőtől.

A vád­lott az egyik alka­lom­mal az ebéd­osz­tást végző nővért uta­sí­tot­ta, hogy azon­nal hagy­ja abba mun­ká­ját, és cse­rél­je ki édes­ap­ja lepe­dő­jét. A nővér hiába mond­ta, hogy elfog­lalt, a férfi a már koráb­ban is meg­fe­nye­ge­tett sér­tet­tet az ágy­ne­mű­cse­ré­re uta­sí­tot­ta, aki az állá­sa elvesz­té­sé­től tart­va a fel­szó­lí­tás­nak ele­get tett. Miu­tán a fel­adat­hoz egy másik mun­ka­tár­sá­nak a segít­sé­ge kel­lett, a bete­gek ebé­del­te­té­se tel­je­sen leállt.

Más alka­lom­mal a férfi egy olyan osz­tá­lyos nővért uta­sí­tott apja azon­na­li ellá­tá­sá­ra, aki - a rosszul­lé­te miatt ellá­tást igény­lő - beteg­gel fog­lal­ko­zott. A nővér hiába kért türel­met, az elkö­ve­tő fel­szó­lí­tot­ta, hogy nyom­ban indul­jon, a sér­tett pedig állá­sa elvesz­té­sé­től tart­va ott­hagy­ta a másik bete­get. A vád­lott 2018 decem­be­ré­ben az éjsza­kai szol­gá­la­tot egye­dül ellá­tó, és épp gyógy­szer­el­osz­tást végző nővért uta­sí­tot­ta, hogy azon­nal men­jen be az édes­ap­já­hoz, és lássa el. Mivel a férfi koráb­ban már több­ször az állá­sa elvesz­té­sé­vel fenye­get­te, a sér­tett nem mert ellent­mon­da­ni, és mun­ká­ját fél­be­hagy­va ele­get tett a felhívásnak.

A férfi édes­ap­ját 2018 őszén az addi­gi aktív osz­tá­lyos hely­ről a kró­ni­kus osz­tály­ra akar­ták áthe­lyez­ni, mire a vád­lott a kór­ház igaz­ga­tó­já­nak meg­fe­nye­ge­té­sé­től sem riadt vissza, és közöl­te, ha bármi tör­tén­ne apjá­val, annak belát­ha­tat­lan követ­kez­mé­nyei lesz­nek, elle­he­tet­le­ní­ti a mun­ká­ját. Átszál­lí­tás­ra végül nem került sor, hanem a beteg kór­ter­mét ala­kí­tot­ták át kró­ni­kus kórteremmé.

Az ügyész­ség a fér­fit négy­rend­be­li köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ta meg, és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt az ügy­ben eljá­ró Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.