Főoldal » Hírek » Egy 2010-es fegyveres rablás ügyében emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

A most 43 éves férfi több mint 12 évvel ezelőtt egy isme­rő­sét rabol­ta ki, aki egy cég ügy­ve­ze­tő­je volt, és a vád­lott által tudot­tan az ott­ho­ná­ban tar­tot­ta a cég bevé­te­lét. A vád­lott több mil­lió forin­tot zsákmányolt.

A vád­irat sze­rint egy 43 éves férfi 2005. évben ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, aki egy kft. ügy­ve­ze­tő­je volt, és később a vád­lott két test­vé­rét is alkal­maz­ta egy XXII. kerü­le­ti cég­nél. A sér­tett a cég heti, kész­pén­zes bevé­te­lét a szin­tén XXII. kerü­le­ti lakó­he­lyén tárol­ta egé­szen addig, amíg azt – álta­lá­ban havon­ta – be nem fizet­ték a kft. bank­szám­lá­já­ra. A férfi ezt a gya­kor­la­tot ismer­te és elha­tá­roz­ta, hogy a pénzt erő­szak­kal meg­szer­zi. Ter­vé­nek meg­fe­le­lő­en, 2010. janu­ár 25-én, este, a sér­tett lakó­he­lyé­hez ment és a bejá­rat köze­lé­ben elrejtőzött.

Később meg­ér­ke­zett a sér­tett, majd ami­kor a laká­sa bejá­ra­tá­hoz ért, a ház kert­jé­ben rej­tőz­kö­dő vád­lott – arcát egy sál­lal elta­kar­va – oda­lé­pett hozzá, és egy való­di­nak lát­szó fegy­ver­rel fenye­get­ve rátá­madt. Bete­rel­te a sér­tet­tet a házba, majd a lakás­ban lévő érté­ke­ket – ékszert, mobil­te­le­font, kész­pénzt – köve­tel­te tőle. A sér­tett ele­in­te tagad­ta, hogy bár­mi­lyen érték lenne az ingat­lan­ban, a táma­dó azon­ban ekkor egyik kezé­vel a fegy­vert szo­ro­san a sér­tett­re fogta, a másik kezé­vel pedig több­ször meg­ütöt­te, miköz­ben azzal fenye­get­te, hogy tér­den lövi, amennyi­ben nem adja át az érté­ke­ket. A sér­tett a fenye­ge­tés hatá­sá­ra a tás­ká­já­ból elő­vet­te az iro­dá­ból aznap haza­vitt, mint­egy 4 mil­lió forint bevé­telt és átad­ta. Továb­bi fenye­ge­tés és bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra végül a lakás­ban elrej­tett, össze­sen csak­nem 6 mil­lió forint érté­kű forin­tot és valu­tát is átad­ta a fér­fi­nak. Mind­ezek után a vád­lott a sér­tet­tet egy sok­ko­ló­val is meg­fe­nye­get­te, majd a táro­ló­he­lyi­ség­be küld­te, ahol több­ször meg­ütöt­te, majd bezár­ta azzal, hogy ha 5 per­cen belül kijön onnan, akkor lelövi.

A vád­lott ezután a sér­tett gép­ko­csi­já­val elhagy­ta a hely­színt, azzal egy par­kos rész­hez haj­tott, ahon­nan a jár­mű­vet hát­ra­hagy­va, isme­ret­len hely­re távozott.

Idő­köz­ben a sér­tett­nek sike­rült kisza­ba­dul­nia a táro­ló­he­lyi­ség­ből és érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A 11 év után azo­no­sí­tott és elfo­gott 43 éves fér­fi­val szem­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség jelen­tős érték­re, fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nem-adtak-fel-11-ev-utan-azonositottak-es-fogtak