Főoldal » Archív » Egy 86 éves férfitól csalt ki több millió forintot egy budapesti nő - vádat emelt az ügyészség

A vád sze­rint a 48 éves nő pár hónap alatt össze­sen több mint nyolc mil­lió forin­tot csalt ki az idős­ko­rú férfitól.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott 2015 őszén ismer­ke­dett meg az akkor 86 éves sér­tet­tel, aki­nek a bizal­má­ba férkőzött.

A nő ezután 2015 szep­tem­be­re és 2015 decem­be­re között külön­bö­ző ürü­gyek­kel, több rész­let­ben össze­sen mint­egy 8,3 mil­lió forin­tot kért és kapott köl­csön az idős­ko­rú fér­fi­tól. A köl­csön indo­ka­ként a nő – valót­la­nul – egye­bek mel­lett egy XXII. kerü­le­ti, vala­mint egy XV. kerü­le­ti ingat­lan teher­men­te­sí­té­sét, az ingat­la­no­kon elvég­zen­dő mun­ká­la­tok költ­sé­gét, illet­ve saját gyógy­ke­ze­lé­sét jelöl­te meg. A vád­lott azt állí­tot­ta az idős­ko­rú sér­tett­nek, hogy az egyik ingat­la­ná­ra jelent­ke­zett vevő­ként egy német­or­szá­gi üzlet­em­ber, így az ingat­lan vétel­árá­ból majd vissza tudja fizet­ni a kölcsönt.

A vád­lott tény­le­ge­sen nem ren­del­ke­zett sza­ba­don az ingat­la­nok­kal, nem volt lehe­tő­sé­ge a köl­csön vissza­fi­ze­té­sé­re, és az nem is állt szán­dé­ká­ban, célja kizá­ró­lag a sér­tett pén­zé­nek meg­szer­zé­se volt.

A bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár nem térült meg.

Az elkö­ve­tő­vel szem­ben a Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó, üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra. A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő szabadságvesztés