Főoldal » Archív » Egy autós vitte kórházba az utcán megkéselt nőt

A Somogy Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy közép­ko­rú fér­fi­val szem­ben, aki köz­te­rü­le­ten hasba szúr­ta a feleségét.

A vád­lott évek óta külön élt a fele­sé­gé­től, azon­ban nem vál­tak el, három közös gyer­me­kük miatt alkal­man­ként talál­koz­tak, beszél­tek egymással.

2018 júli­u­sá­ban, egy este, a vád­lott beje­len­tés nél­kül, itta­san meg­je­lent az asszony kapos­vá­ri albér­le­té­nél azzal, hogy a gye­re­ke­ik felől érdek­lőd­jön, illet­ve a kap­cso­la­tu­kat ren­dez­ze. A nő nem enged­te be a fér­jét, de fel­aján­lot­ta, hogy az utcán sétál­va beszél­ges­se­nek. Séta köz­ben a sér­tett a beszél­ge­tés­nek azzal akart véget vetni, hogy a barát­ja várja, illet­ve a más­nap érke­ző gye­re­kek foga­dá­sá­ra is készül­ne. Az önér­ze­té­ben meg­sér­tett férj ettől indu­lat­ba jött, közöl­te a nővel, hogy a gye­re­kei már nem fog­ják meg­lá­to­gat­ni, mert meg­öli, és egy­ből a zse­bé­ből elő­vett, 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú éles­re köszö­rült kés­sel a fele­sé­ge hasá­ba szúrt. A férfi máso­dik szú­rá­sa azért nem ért célt, mert a sér­tett azt kar­já­val hárította.

Az erő­sen vérző, segít­sé­gért kia­bá­ló sér­tett a vád­lott elől úgy tudott elme­ne­kül­ni, hogy egy arra köz­le­ke­dő autós fel­vet­te és kór­ház­ba szál­lí­tot­ta, ahol a nőt azon­nal meg­mű­töt­ték.  Az idő­ben alkal­ma­zott orvo­si ellá­tás hiá­nyá­ban has­fa­li sérü­lé­se miatt a sér­tett halá­la bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis lehe­tő­sé­ge fenn­állt volna.

A Somogy Megyei Főügyész­ség a vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát az első­fo­kú bír­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig tart­sa fenn, és ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, a bör­tön­bün­te­tés idő­tar­ta­mát 6 évben álla­pít­sa meg.