Főoldal » Hírek » Egy borsodi férfi lefejelte a rendőrt, majd a kutyáját az egyenruhásokra uszította – fotóval – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat az Ózdi Járás­bí­ró­sá­gon azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy köz­úti ellen­őr­zés során rátá­madt a vele szem­ben intéz­ke­dő rendőrökre.

A vád­irat sze­rint a rend­őrök 2023. augusz­tus 3-án este, a 26-os főúton ellen­őriz­tek egy fér­fit, aki­ről az intéz­ke­dés során fel­me­rült, hogy ittas álla­pot­ban veze­tett. A rend­őrök közöl­ték a fér­fi­val, hogy az ittas­ság kivizs­gá­lá­sa érde­ké­ben elő­ál­lít­ják a kapi­tány­ság­ra, ezért fel­szó­lí­tot­ták, hogy a gép­ko­csit zárja be és annak kul­csát vegye magához.

A férfi ekkor a bal első ajtón keresz­tül beha­jolt a gép­ko­csi­ba, mint­ha ele­get tenne a rend­őrök fel­szó­lí­tá­sá­nak, majd hir­te­len fel­egye­ne­se­dett, és az egyik, őt közel­ről biz­to­sí­tó rend­őrt le akar­ta fejel­ni. A feje­lő moz­du­lat annak elle­né­re elér­te a hiva­ta­los sze­mélyt, hogy a rend­őr meg­pró­bált kitér­ni. A táma­dás­ban a rend­őr nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

Az elkö­ve­tő ezután elő­húz­ta a vele együtt utazó kutyát a gép­ko­csi­ból, és az álla­tot a rend­őrök­re uszí­tot­ta. A rend­őrök erre hát­rál­ni kezd­tek, majd az őket köve­tő fér­fi­val szem­ben könny­fa­kasz­tó gázt alkal­maz­tak mind­ad­dig, amíg a cse­lek­mé­nyét abba nem hagyta.

A férfi ekkor közöl­te, hogy a továb­bi­ak­ban együtt­mű­kö­dik a rend­őrök­kel, fel­szó­lí­tá­suk­ra a kutyát a gép­ko­csi­ban elhe­lyez­te, azon­ban ezután ismé­tel­ten agresszí­ven visel­ke­dett, az egyen­ru­há­so­kat vere­ke­dés­re hívta fel, és kihí­vó módon felé­jük indult. A rend­őrök a fér­fi­val szem­ben ismé­tel­ten könny­fa­kasz­tó gázt hasz­nál­tak, ami­vel az ellen­ál­lá­sát végül meg­tör­ték, majd meg­bi­lin­csel­ték és elő­ál­lí­tot­ták a rendőrkapitányságra.

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség az elkö­ve­tés más­nap­ján gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit és elren­del­te az őri­ze­tét. A bíró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a több mint 4 hóna­pig sze­mé­lyi sza­bad­sá­got kor­lá­to­zó kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alatt álló fér­fi­val szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Az ügy­ben kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/lefejelte-a-rendort-majd-a-kutyajat-a-rendorokre-uszitotta-az-ittasan-vezeto-ferfi-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

A fotón a rend­őrök­re uszí­tott kutya látható.

a rendőrökre uszított nagytestű kutya szemlefotója