Főoldal » Hírek » Lefejelte a rendőrt, majd a kutyáját a rendőrökre uszította az ittasan vezető férfi – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy köz­úti ellen­őr­zés során lefe­jel­te a vele szem­ben intéz­ke­dő egyik rend­őrt, majd a kutyá­ját a rend­őrök­re uszí­tot­ta.

A Kazinc­bar­ci­kai Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei 2023. augusz­tus 3-án, este, a 26-os főúton ellen­őriz­ték a fér­fit, majd fel­me­rült, hogy itta­san vezet­te az álta­la hasz­nált gép­ko­csit. A rend­őrök közöl­ték vele, hogy az ittas­ság kivizs­gá­lá­sa érde­ké­ben elő­ál­lít­ják a Kazinc­bar­ci­kai Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra, ennek kere­té­ben fel­szó­lí­tot­ták, hogy a gép­ko­csit zárja be és az indí­tó­kul­csot vegye magá­hoz. A férfi ekkor a bal első ajtón keresz­tül beha­jolt a gép­ko­csi­ba, mint­ha ele­get tenne a rend­őrök fel­szó­lí­tá­sá­nak, majd hir­te­len fel­egye­ne­se­dett, és az egyik - őt közel­ről biz­to­sí­tó - rend­őrt lefe­jel­te annak elle­né­re, hogy a rend­őr a feje­lő moz­du­lat elől meg­pró­bált kitér­ni.

Miköz­ben a rend­őr hát­rébb lépett, a férfi elő­húz­ta a nagy­tes­tű kutyá­ját a gép­ko­csi­ból, és az álla­tot – fogva a pórá­zát – a rend­őrök­re uszí­tot­ta. A rend­őrök erre hát­rál­ni kezd­tek, majd a fér­fi­val szem­ben könny­fa­kasz­tó gázt alkal­maz­tak mind­ad­dig, amíg a cse­lek­mé­nyét abba nem hagy­ta.

A táma­dó férfi közöl­te, hogy a továb­bi­ak­ban együtt­mű­kö­dik a rend­őrök­kel, fel­szó­lí­tá­suk­ra a kutyát a gép­ko­csi­ban elhe­lyez­te, azon­ban ezután ismé­tel­ten agresszív­vá vált, a rend­őrö­ket vere­ke­dés­re hívta ki és kihí­vó módon felé­jük indult. A rend­őrök a fér­fi­val szem­ben ismé­tel­ten könny­fa­kasz­tó gázt alkal­maz­tak, ami­vel az ellen­ál­lá­sát meg­tör­ték, majd meg­bi­lin­csel­ték, és elő­ál­lí­tot­ták a Kazinc­bar­ci­kai Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit ezt köve­tő­en a rend­őrök­kel szem­ben muta­tott agresszív maga­tar­tá­sa miatt őri­zet­be vette, és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt. Mivel a fér­fi­val szem­ben fenn­áll a szö­kés, illet­ve elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye, ezért az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­val szem­ben – a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel – a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el, mely sze­rint a férfi a lakó­he­lyét 2023. novem­ber 6. nap­já­ig enge­dély nél­kül nem hagy­hat­ja el.

A bíró­ság vég­zé­se ellen az ügyész­ség fel­leb­be­zett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­se érde­ké­ben.