Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetést kért az ügyészség a gyermekpornográfia elkövetőjével szemben – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést annak a makói fér­fi­nak a ter­hé­re, aki­nél a nyo­mo­zó ható­ság több tíz­ezer, gyer­me­kek­ről készült por­nog­ráf fel­vé­telt talált.

A mai napon meg­tar­tott bíró­sá­gi elő­ké­szí­tő ülé­sen a főügyész­ség a két rend­be­li, fel­vé­te­lek átadá­sá­val és tar­tá­sá­val elkö­ve­tett, minő­sí­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádolt, több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben beis­me­rés esté­re 17 év fegy­ház kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Emel­lett indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat tilt­sa el a köz­ügyek­től vala­mint min­den olyan tevé­keny­ség­től, amely­nek során tizen­nyolc év alat­ti gyer­me­kek­kel foglalkozna.

A bíró­ság előtt bűnös­sé­gét beis­me­rő és tár­gya­lás­hoz való jogá­ról lemon­dó vád­lott bűnös­sé­gét a Sze­ge­di Tör­vény­szék a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta. A vád­lot­tat 13 év fegy­ház­bün­te­tés­sel súj­tot­ta, őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól 10 évre, míg min­den olyan tevé­keny­ség­től pedig vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta, amely­nek révén a vád­lott tizen­nyolc év alat­ti gyer­me­kek­kel kerül­ne kapcsolatba.

Az íté­let ellen a Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség hosszabb tar­ta­mú fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sa, míg a véde­lem eny­hébb bün­te­tés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be, így az nem emel­ke­dett jogerőre.

A fel­leb­be­zé­sek­ről a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/17-ev-fegyhazat-inditvanyozott-a-gyermekpornografia-elkovetojevel-szemben-a-fougyeszseg-a-csongrad-csanad-varmegyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/