Főoldal » Archív » Egy doboz sör miatt bántalmazta az utasát a taxis

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a taxis­sal szem­ben a Berettyó­új­fa­lui Járásbíróságon

2017. szep­tem­ber 16-án a haj­na­li órák­ban a sér­tett bará­ta­i­val Berettyó­új­fa­lu­ban egy szó­ra­ko­zó­hely­re akart elmen­ni, ezért a bel­vá­ros­ban taxit hívtak.

Az oda­ér­ke­ző gép­ko­csit a vád­lott vezet­te, a tár­sa­ság beült az autó­ba, azon­ban a taxis akkor vette észre, hogy a sér­tett­nél egy bon­tott dobo­zos sör van. Fel­szó­lí­tot­ta őt, hogy az italt tegye ki a jár­mű­ből, azon­ban az utas erre nem volt haj­lan­dó, inkább kiszállt és gya­lo­go­san indult tovább.

Rövid­del ezt köve­tő­en, néhány utcá­val arrébb az egye­dül hala­dó sér­tett a szem­ből köze­le­dő taxi­ban fel­is­mer­te a vád­lot­tat. Ami­kor az autó a köze­lé­be ért, a sér­tett bosszú­ból sértő és pro­vo­ká­ló kéz­moz­du­la­tot tett. A vád­lott ezt látva gyor­san meg­állt, a férfi után ment és őt meg­lök­te, majd a nála lévő, isme­ret­len, 30 cm hosszú­sá­gú esz­köz­zel a fején ütöt­te. Ezután a férfi el akart mene­kül­ni, azon­ban a vád­lott őt vissza­rán­tot­ta és az isme­ret­len tárggyal test­szer­te több­ször megütötte.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló repesz­tett és zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban figye­lem­mel a bán­tal­ma­zás mód­já­ra, esz­kö­zé­re, a fej­te­tőn bekö­vet­ke­zett repesz­tett sérü­lés­re, a vád­lott szán­dé­ka súlyo­sabb sérü­lés oko­zá­sá­ra irányult.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.