Főoldal » Archív » Egy doboznyi ruhaneműt sikkasztott egy fuvarozó cég alkalmazottja

A vád­lott egy haj­dú­do­ro­gi áru­fu­va­ro­zást végző gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nál dol­go­zott teherautó-sofőrként.

2016. decem­ber 15-én a többi közt között 18 doboz ruha­ne­műt kel­lett elszál­lí­ta­nia Eger­be egy divat­áru üzlet­be. Az áru fel­ra­ko­dá­sát köve­tő­en a férfi valót­la­nul azt mond­ta a főnö­ké­nek, hogy egy doboz hiány­zik, való­já­ban viszont a teher­au­tón volt.

A nap folya­mán a vád­lott az egri üzlet­ben átadott 17 doboz ruha­ne­műt. Az átve­vő­nek is azt mond­ta, hogy egy doboz nem érke­zett meg a köz­pon­ti rak­tár­ból. Ennek tényét rög­zí­tet­ték a szál­lí­tó­le­vé­len és mind­ket­ten alá­ír­ták.

A vád­lott a dél­után folya­mán vissza­in­dult a haj­dú­do­ro­gi telep­hely­re, majd Haj­dú­ná­nás és Pol­gár között a 3501. számú úton meg­állt, a teher­au­tón lévő 27 db far­mer­nad­rá­got tar­tal­ma­zó dobozt egy bok­ros terü­le­ten elrej­tet­te.

A férfi saját gép­ko­csi­já­val vissza­ment az elrej­tett dobo­zért, majd este a barát­ja haj­dú­do­ro­gi házá­hoz haj­tott.

A két férfi éppen a vád­lott gép­ko­csi­já­ban ült, ami­kor a vád­lot­tat iga­zol­tat­ták a rend­őrök. Az autó­ból elő­ke­rült a vád­lott­ra rábí­zott 135.000,- forint érté­kű ruha­ne­mű, melyet a férfi a későb­bi­ek­ben érté­ke­sí­te­ni akart.

A kár -amit a vád­lott a mun­kál­ta­tó­já­nak okozott- tel­jes egé­szé­ben meg­té­rült.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen sik­kasz­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság ren­del­je el a vád­lott párt­fo­gó fel­ügye­le­tet.