Főoldal » Archív » Egy drogkereskedő és unokatestvére ellen emeltek vádat Kiskunhalason

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy har­minc­két éves és egy har­minc­négy éves kis­kun­maj­sai férfi ellen, mert a fia­ta­labb férfi ott­ho­ná­ban 2017 nya­rá­tól design­er dro­got árult, mely­nek egy részét idő­sebb uno­ka­test­vé­re adta át neki.

A vád sze­rint a har­minc­két éves férfi 2017 nya­rá­tól a kis­kun­maj­sai laká­sán „kris­tály” fan­tá­zia­ne­vű design­er dro­got árult, melyet tisz­tá­zat­lan körül­mé­nyek között szer­zett be. A férfi a dro­got alu­fó­lia dara­bok­ba cso­ma­gol­ta, majd ada­gon­ként 500 forin­tért érté­ke­sí­tet­te. Őri­zet­be véte­le előtt a fia­ta­labb vád­lott hat fogyasz­tó­nak össze­sen száz­har­minc­ki­lenc ada­got adott el, amely­ből 69.500 forin­tot szerzett.

A drog­ke­res­ke­dő férfi uno­ka­test­vé­re, az ügy másik vád­lott­ja, 2017. októ­ber ele­jén egy isme­ret­len sze­mély­től kris­tályt vásá­rolt, amit Kis­kun­maj­sán átadott drog­ke­res­ke­dő rokonának.

A drog­ke­res­ke­dő vád­lott a kapott kris­tály­ból fogyasz­tott is, majd 2017. októ­ber 25-én, este, hét sze­mély­nek adott el a drog­ból, össze­sen 5.000 forin­tért. A vásár­lók 2017. októ­ber 26-án, haj­nal­ban, ismét meg­je­len­tek a díler­nél, de a kis­kun­maj­sai rend­őrök még a vásár­lás előtt tet­ten érték és elfog­ták őket.

A drog­ke­res­ke­dő vád­lott laká­sán tar­tott ház­ku­ta­tás során alu­fó­li­á­ba és műanyag tasak­ba cso­ma­golt dro­got, vala­mint kris­tállyal szennye­zett digi­tá­lis mér­le­get is lefog­lal­tak a nyo­mo­zók. A lefog­lalt porok ható­anyag tar­tal­ma meg­ha­lad­ja a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát. A drog­ke­res­ke­dő vásár­lói ellen külön bün­te­tő­el­já­rá­sok indultak.

A har­minc­két éves drog­ke­res­ke­dő lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom hatá­lya alatt áll, míg uno­ka­test­vé­re sza­bad­lá­bon várja a tárgyalást.

A járá­si ügyész­ség mind­két fér­fit új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta velük szem­ben. Ezen kívül az ügyész indít­vá­nyoz­ta a lefog­lalt dro­gok és a mér­leg elkob­zá­sát, vala­mint a fia­ta­labb vád­lot­tal szem­ben vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát a gaz­da­go­dá­sa erejéig.

A vád­lot­tak bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.