Főoldal » Hírek » Egy drón és egy kutya segítségével fogták el a betörőt – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, akit mene­kü­lés köz­ben a rend­őr­ség egy kutya és egy drón segít­sé­gé­vel fogott el.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. decem­ber 4-én, egy vér­tes­sző­lő­si ház udva­rá­ra a kerí­té­sen át bement, ott met­sző­ol­ló­val az egyik abla­kot befe­szí­tet­te, és azon keresz­tül bemá­szott az étke­ző­be. Az férfi a ház­ból ello­pott 900.000 forin­tot, és több arany­ék­szert. Az arany éksze­rek érté­ke össze­sen 842.810 forint.

A fér­fit DNS nyom alap­ján azo­no­sí­tot­ta a rend­őr­ség, ezért 2022. decem­ber 13-án pró­bál­ták elfog­ni, ő azon­ban a ház abla­kán kiug­rott és elsza­ladt. A fér­fit mene­kü­lés köz­ben a nyo­mo­zó ható­ság kutyá­val és drón­nal követ­te, így fogta el.

A lopás miatt már bün­te­tett – külö­nös vissza­eső – fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra ítél­je, vala­mint köte­lez­ze a sér­tett kárá­nak megtérítésére.

Az elfo­gás­kor hasz­nált drón­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/eselye-sem-volt