Főoldal » Hírek » Egy év alatt négy bűncselekményt követett el az erőszakos vádlott- a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki néhány hóna­pon belül több­ször köve­tett el erő­sza­kos bűncselekményeket.

A 36 éves, Tolna megyé­ben élő férfi 2019 janu­ár­já­ban egy buda­pes­ti egye­tem épü­le­té­ben egy hall­ga­tót tér­den rúgott, majd a biz­ton­sá­gi őrt is meg­ütöt­te és meg­rúg­ta. Két hét­tel később Buda­pes­ten, a Ferenc körút egyik villamos-megállójában szó­vál­tást köve­tő­en ököl­lel arcon ütött, és meg­rú­gott egy idős fér­fit. A sér­tet­tek 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedtek. 

2019 októ­be­ré­ben a vád­lott lakó­he­lyén valót­lan beje­len­tést tett a rend­őr­sé­gen, amely sze­rint egy kerék­pá­ros meg­ütöt­te és kira­bol­ta őt. Két nap­pal később a lakó­há­zá­ba befo­ga­dott isme­rő­sé­vel szó­vál­tás­ba keve­re­dett, amely miatt a ház­ból távo­zó sér­tet­tet az udva­ron utol­ér­ve egy alka­lom­mal hátba szúr­ta. A szú­rás 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést oko­zott, a súlyo­sabb ered­mény elma­ra­dá­sa a vélet­len­nek köszönhető.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben, hamis vád bűn­tet­té­ben, garáz­da­ság vét­sé­gé­ben, vala­mint testi sér­tés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 3 év 4 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re és 5 év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa iránt ter­jesz­tett elő fel­leb­be­zést. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la dönt.